Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Jongdijk Asbestsanering B.V., gevestigd te Mijdrecht (2020)

Artikel 1 Definitie en toepasselijkheid

1. Definities
a. Onder ‘Wij’ en ‘Ons’ worden verstaan: Jongdijk Asbestsanering B.V., de vennoten en bestuurders.
b. Onder ‘U’ en ‘Uw’ wordt verstaan: de opdrachtgever, huurder, koper of diegene die anderszins optreedt bij een overeenkomst met ons.
2. Dit zijn de algemene voorwaarden van Jongdijk Asbestsanering B.V. In deze voorwaarden staan de afspraken die u en wij hebben gemaakt en waar u en wij aan moeten voldoen als u van onze diensten gebruik maakt. Deze voorwaarden zijn van toepassing:
a. als u en wij een overeenkomst hebben;
b. bij opgestelde aanbiedingen;
c. bij offertes en prijsopgaves;
d. wanneer wij werkzaamheden verrichten;
e. bij leveringen en andere (rechts)handelingen.
De algemene voorwaarden gelden ook wanneer wij een andere overeenkomst met u sluiten.
3. Wij mogen andere afspraken met u maken dan in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen. Deze afspraken gelden alleen als deze schriftelijk zijn vastgelegd en u daarmee heeft ingestemd.
4. Deze andere afspraken gelden alleen voor de op dat moment met u afgesloten
overeenkomst. Voor andere overeenkomsten gelden weer alle afspraken van de
algemene voorwaarden.
5. Verwijst u naar andere algemene voorwaarden in uw aanbod of in uw correspondentie?
Dan zijn die voorwaarden niet van toepassing. Dit geldt ook wanneer in andere algemene voorwaarden een beding staat opgenomen dat aangeeft dat dit niet het geval is.
6. Wanneer één van de afspraken in deze algemene voorwaarden niet geldig is (nietig is), treedt een afspraak die daar zoveel mogelijk bij past hier automatisch voor in de plaats. Dit geldt ook voor andere afspraken waar wij geen beroep op kunnen doen.

Artikel 2 Aanbiedingen, offertes en termijnen

1. U en wij zijn niets verplicht wanneer wij u iets aanbieden, bijvoorbeeld bij offertes en prijsopgaves. Dit is anders wanneer dit duidelijk is aangegeven.
2. Aanbiedingen zijn één (1) maand na verzending geldig. U heeft dus één maand de tijd om te reageren. Dit kan langer zijn maar dan moeten hier schriftelijke afspraken over zijn gemaakt.
3. Termijnen waarbinnen wij werkzaamheden verrichten of een product moeten leveren, zijn op geen enkel moment uiterste termijnen. Leveren wij niet op tijd? Dan heeft u geen recht op een schadevergoeding, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.
4. Alle aanbiedingen die door ons worden gedaan zijn alleen voor u bestemd.
5. Staat er in een offerte of prijsopgave een schrijffout of een kennelijke vergissing? En u had dit kunnen begrijpen? Dan is de offerte of de prijsopgave niet meer geldig. Geef dit aan ons door zodat wij u een aangepaste offerte of prijsopgave kunnen toesturen.
6. Het is helaas niet mogelijk met een deel van de offerte/prijsopgave akkoord te gaan. Wij zijn dus niet verplicht om bij een samengestelde offerte/prijsopgave een gedeelte van de opdracht uit te voeren voor het daarbij vermelde deel van de kosten.

Artikel 3 Hoe ziet de overeenkomst eruit?

1. Een overeenkomst ontstaat wanneer:
a. wij een vrijblijvend aanbod doen;
b. dit aanbod u heeft bereikt;
c. u het eens bent met dit aanbod en hiermee akkoord gaat en;
d. dit akkoord ons heeft bereikt.
2. Bent u nog niet akkoord met ons aanbod? Dan mogen wij ons aanbod nog intrekken. Er ontstaat dan geen overeenkomst.
3. Wij zijn niet verplicht een overeenkomst met u aan te gaan wanneer wij alleen een prijsopgave (wel of niet offerte genoemd), begroting, voorcalculatie of een soortgelijke mededeling aan u sturen.
4. Besluit u om bij de aanvaarding van het aanbod voorbehouden of wijzigingen aan te brengen? Dan komt er pas een overeenkomst tot stand wanneer wij schriftelijk aan u hebben aangegeven dat wij daarmee akkoord gaan. Deze instemming heeft in geen enkel geval betrekking op eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door u worden gehanteerd.
5. (Rechts)handelingen van u met onze onderschikten (bijvoorbeeld personeel), binden ons niet. Dit is anders wanneer wij uitdrukkelijk en schriftelijk daarmee instemmen.
6. Wij mogen altijd de gehele overeenkomst of een gedeelte daarvan door een andere partij laten uitvoeren.

Artikel 4 Wat spreken wij af over de prijzen/tarieven

1. Wij maken samen vooraf afspraken over de prijzen en/of tarieven voor alle werkzaamheden, leveringen en andere (rechts)handelingen.
2. De prijs in de overeenkomst is gebaseerd op de normale arbeidstijd- en duur.
3. De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen, belastingen en rechten van overheidswege, tenzij anders vermeld.
4. Het aantal uren dat door ons wordt aangegeven is een schatting en is niet bindend. Dit is anders wanneer wij dit nadrukkelijk hebben aangegeven.
5. Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst extra risico’s aanwezig zijn, dan kunnen wij een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening brengen. Deze toeslag is afhankelijk van de risico’s die wij nemen.
6. Prijzen die eerder zijn gebruikt binden ons niet voor de toekomst. Bij een latere
overeenkomst in de toekomst moeten dus weer nieuwe afspraken worden gemaakt over de prijzen.

Artikel 5 Wanneer mogen wij de prijzen veranderen

1. Wij mogen de overeengekomen prijs verhogen wanneer één of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen:
a. stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de
uitvoering van de overeenkomst nodig zijn;
b. stijging van verzendkosten, lonen, werkgeverslasten, sociale verzekeringen, met
andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten;
c. invoering van nieuwe of een wijziging van bestaande overheidsheffingen, in – en
uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland;
d. omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de
overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die niet aan ons kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk verhogen;
e. omstandigheden die hiermee zijn te vergelijken.
2. U bent verplicht de verhoogde prijs te betalen, voor zover deze verhoging niet meer betreft dan 10% van de overeengekomen prijs.
3. Voorzien wij dat de prijsverhoging meer zal zijn dan 10% van de overeengekomen prijs? Dan moeten wij dit bij u te melden. Deze verhoging is voor uw rekening, tenzij u binnen zeven (7) dagen schriftelijk aan ons laten weten dat u niet akkoord bent met de verhoging.
4. Meldt u, conform lid 3, aan ons dat u het niet eens bent met de prijsverhoging? Dan zullen wij met u overleggen over een mogelijke wijziging van de overeenkomst. Eventuele overeengekomen wijzigingen van de overeenkomst gelden alleen nadat deze schriftelijk door ons zijn bevestigd en door u en wij zijn ondertekend.
5. Indien het overleg, zoals bedoeld in lid 4, niet tot een oplossing leidt, dan zijn wij en u bevoegd de overeenkomst te beëindigen, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. De door ons tot het moment van ontbinding verrichte werkzaamheden en/of geleverde goederen zullen in dat geval alsnog door u moeten worden betaald.

Artikel 6 Wat als de prestatie wordt gewijzigd?

1. Wij mogen de overeengekomen prestatie wijzigen wanneer wij vinden dat dit voor het goed uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is.
2. Zorgt de wijziging van de prestatie voor meerwerk of meer kosten? Dan is artikel 5 van toepassing.
3. Leiden door u verzochte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst tot extra kosten? Dan zijn deze altijd volledig voor uw rekening. Artikel 5 leden 2, 3, 4 en 5 zijn dan nadrukkelijk niet van toepassing.

Artikel 7 Wij kunnen vragen om zekerheid

1. Verwachten wij dat u zich niet zult houden aan uw verplichtingen? Denken wij bijvoorbeeld dat u de factuur niet kunt betalen? Dan mogen wij van u eisen dat u ons daarover direct zekerheid geeft. U moet daarnaast uw verplichtingen gewoon blijven nakomen. Kunt u dit niet, dan mogen wij onze werkzaamheden (tijdelijk) staken totdat u deze zekerheid wel biedt
en uw verplichtingen nakomt. Wij zijn hiervoor niet schadeplichtig.
2. Kunt u ons deze zekerheid niet geven? Dan mogen wij de overeenkomst beëindigen waarna deze als ontbonden wordt beschouwd. De door ons tot het moment van ontbinding verrichte werkzaamheden en/of geleverde goederen zullen in dat geval alsnog door u moeten worden betaald. Wij kunnen daarnaast nog een schadevergoeding van u vorderen.

Artikel 8 Hoe vindt de betaling plaats?

1. Wij vragen u vriendelijk de factuur binnen 30 dagen na de factuurdatum te betalen op de bank- of girorekening die op de factuur staat aangegeven. U mag geen bedragen verrekenen. Daarnaast mag u de betaling niet opschorten. Het bedrag dat u moet betalen is voor ons direct opeisbaar wanneer wij een overeenkomst sluiten. Dit geldt ook wanneer er nog geen factuur is.
2. U kunt alleen betalen op een G-rekening indien wij dit nadrukkelijk hebben afgesproken.
3. Betaalt u niet binnen 30 dagen? Dan bent u direct in verzuim. Wij hoeven u niet in gebreke te stellen. U (als u geen consument bent) bent vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als maand wordt beschouwd) over het verschuldigde bedrag tot aan de gehele voldoening daarvan. De rente wordt berekend over het deel dat u nog niet heeft betaald. Ook deze rente is direct opeisbaar. Wij hoeven u niet in gebreke te stellen. Wij mogen dan ook (buiten)gerechtelijke kosten op u verhalen. Indien u geen consument bent is aan buitengerechtelijke incassokosten 15% over het verschuldigde bedrag verschuldigd met een minimum van € 150,-.
4. Indien de wettelijke rente in een bepaalde periode hoger is dan de contractuele rente, geldt voor die periode de wettelijke rente in plaats van de contractuele rente.
5. Een door u betaald bedrag wordt eerst van de incassokosten afgetrokken, vervolgens van de verschuldigde rente en daarna van de hoofdsom. Heeft u meerdere facturen niet betaald? Dan wordt de betaling eerst van de oudste factuur afgetrokken, vervolgens op de één na oudste factuur enzovoort.
6. Bent u het niet eens met de factuur? Laat ons dit binnen vijf (5) kalenderdagen na verzending van de factuur schriftelijk weten. Doet u dit niet? Dan geldt de factuur als correct.
7. Moeten wij u in rechte betrekken om betaling of nakoming af te dwingen? Dan bent u verplicht om alle proceskosten, zoals de kosten voor rechtsbijstand en raadslieden, te betalen als wij geheel of gedeeltelijk in het gelijk worden gesteld.

Artikel 9 Mogen wij afwijken van uw instructies?

1. Kleine afwijkingen van afspraken gemaakt door u en wij over technische gegevens, maten, capaciteiten enzovoorts zijn toegestaan.
2. Kleine afwijkingen zijn:
a. afwijkingen van 10% of minder in het totale werk;
b. afwijkingen die in redelijkheid geen of weinig invloed hebben op de gebruikswaarde van het werk.

Artikel 10 Wat als wij onze afspraken niet nakomen?

1. Zijn wij klaar met onze werkzaamheden of hebben wij een goed geleverd? Dan verzoeken wij u met enige spoed te controleren of wij de gemaakte afspraken zijn nagekomen. Klopt er iets niet? Laat ons dit zo snel mogelijk schriftelijk weten. Doe dit zo concreet en gedetailleerd mogelijk. U dient dit in ieder geval te doen binnen acht (8) kalenderdagen na op- of aflevering. Doet u dit niet? Dan wordt ervan uitgegaan dat wij onze afspraken goed zijn nagekomen. Wij hoeven niks meer te herstellen en u kunt geen schadevergoeding vorderen.
2. Ook als u ons schriftelijk op de hoogte stelt van zaken die niet kloppen, moet u evengoed aan uw betalingsverplichtingen blijven voldoen. U kunt deze niet opschorten tot het moment dat u wel tevreden bent.
3. Wij mogen na een ingebrekestelling en ook tijdens verzuim een nieuwe deugdelijke prestatie leveren om het gebrek te herstellen. Wij zijn dan alsnog onze afspraken nagekomen en de overeenkomst is volledig deugdelijk. U heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Dit mogen wij niet doen wanneer het gebrek onherstelbaar is.
4. Onze prestatie wordt als deugdelijk gezien zodra u:
a. het geleverde of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt;
b. deze aan iemand anders heeft geleverd, of door iemand anders respectievelijk in
gebruik heeft laten nemen, heeft laten bewerken of verwerken of aan iemand heeft
laten leveren. Dit geldt niet wanneer u daarvoor de handelingen van lid 1 van dit artikel heeft uitgevoerd.
5. In het geval de termijnen in dit artikel onredelijk kort zijn, dan kunnen u en wij afspraken maken over de aanpassing van de termijn(en).
6. Heeft u op ons een vordering op basis van reclames? Dan vervalt deze automatisch na één (1) jaar. Deze vervaltermijn start op de dag nadat u bekend bent geworden met de schade of u daarmee bekend had kunnen zijn.

Artikel 11 Wat geldt bij overmacht?

1. Is er sprake van overmacht en kunnen wij daardoor onze verplichting niet nakomen? Dan wordt onze verplichting opgeschort zolang de overmachtssituatie duurt. Dit kan maximaal twee (2) maanden duren. Na deze twee (2) maanden mogen zowel u als wij de overeenkomst geheel of voor een gedeelte schriftelijk ongedaan maken (ontbinden).
2. Wij hoeven in zo’n situatie, waarbij wij niet, niet behoorlijk of niet tijdig onze afspraken kunnen nakomen, geen schadevergoeding te betalen.
3. Met overmacht bedoelen wij elke omstandigheid die buiten onze macht ligt en van zodanige aard is, dat niet meer van ons kan worden verlangd dat wij onze afspraken nakomen.

Artikel 12 Wat geldt bij opschorting/beëindiging van de overeenkomst?

1. Zonder tussenkomst van een rechter en zonder u in gebreke te stellen mogen wij de nakoming opschorten en/of de overeenkomst beëindigen als u:
a. surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan u is verleend;
b. in staat van faillissement bent verklaard of een aanvraag daartoe heeft ingediend;
c. een verplichting niet (volledig) nakomt of wij vermoeden dat u deze niet (volledig) zal nakomen.
Dit recht bestaat naast andere rechten die wij hebben.
2. Wij laten dit schriftelijk aan u weten en wij hoeven dan geen schadevergoeding aan u te betalen. Ook geven wij u geen garantie.
3. Hebben wij nog vorderingen op u? Dan mogen wij deze meteen en geheel opeisen.

Artikel 13 Heeft u schade?

1. Zijn wij verplicht uw schade te vergoeden? Dan hoeven wij nooit meer te betalen dan het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert.
2. Keert onze aansprakelijkheidsverzekeraar, om welke reden dan ook, niet uit? Dan hoeven wij een schadevergoeding te betalen ter hoogte van maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst waar de schade betrekking op heeft.
3. Is het factuurbedrag hoger dan € 10.000,-? Dan hoeven wij slechts een schadevergoeding te betalen ter hoogte van maximaal van € 10.000,-.
4. Wij zijn slechts aansprakelijk voor directe schade.
5. Heeft u indirecte schade? Dan komt deze schade niet voor onze rekening. U kunt hierbij denken aan gevolgschade, misgelopen (gederfde) winst, vertragingsschade of alle andere vormen van schade die niet zijn genoemd in lid 4 van dit artikel.
6. Is de schade ons toe te rekenen? Dan zijn wij alleen aansprakelijk wanneer:
a. u ons direct (onverwijld), op de juiste manier (deugdelijk) en schriftelijk in gebreke stelt. U moet ons zo volledig en gedetailleerd mogelijk informeren over de
tekortkomingen. Op deze manier kunnen wij adequaat reageren;
b. u ons een redelijke termijn geeft om de schade/ tekortkoming te herstellen;
c. wij binnen de termijn die u ons geeft, de tekortkoming niet hebben hersteld; en
d. de schade aan ons is toe te rekenen;
7. Heeft u een andere partij ingeschakeld voor het uitvoeren van werkzaamheden,
onderzoeken, het leveren van goederen, het geven van adviezen en/ of een andere
(rechts)handeling, en heeft deze partij bij u of een andere partij schade veroorzaakt? Dan zijn wij niet aansprakelijk voor deze schade. U bent hiervoor zelf aansprakelijk. Zijn wij toch aansprakelijk? Dan vrijwaart u ons tegen, en stelt ons schadeloos voor, alle aanspraken te dier zake.
8. Vraagt u binnen één jaar na de dag dat u bekend was, of redelijkerwijs had kunnen zijn, met de schade én de aansprakelijke partij niet om een schadevergoeding? Dan vervalt elk recht op een schadevergoeding.
9. Alles wat in bovenstaande artikel staat over het afweren of beperken van de
aansprakelijkheid (tegenover u) geldt ook richting onze leidinggevende, vennoten,
bestuurders, werknemers of een andere partijen die wij bij deze overeenkomsten hebben betrokken.

Artikel 14 Garantie

1. U heeft alleen recht op garantie op geleverde goederen of diensten als wij dit schriftelijk in de overeenkomst hebben opgenomen.
2. De garantie die wij hebben gegeven aan u, geldt niet of vervalt in de volgende gevallen:
a. als de goederen, die wij hebben geleverd of waaraan wij hebben gewerkt, zijn
behandeld en/of blootgesteld aan extreme omstandigheden door iemand anders
dan wij of iemand die wij hebben ingeschakeld;
b. als aan de goederen, die wij hebben geleverd of waaraan wij hebben gewerkt,
gebreken zijn ontstaan door constructiefouten die wij niet hebben veroorzaakt;
c. als aan de goederen, die wij hebben geleverd of waaraan wij hebben gewerkt,
gebreken zijn ontstaan door zaken of tools die u aan ons ter beschikking heeft
gesteld en waarvan u wilde dat wij ze gebruikten;
d. als aan de goederen die wij hebben geleverd of waaraan wij hebben gewerkt
gebreken zijn ontstaan doordat door ons een nadere behandeling niet is uitgevoerd omdat u dit niet wilde. Dit terwijl deze nadere behandeling naar goed vakgebruik wel noodzakelijk was en deze noodzaak door ons aan u is gemeld;
e. als zaken zijn gebruikt of werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht van u die wij u hebben afgeraden;
f. als u de gebreken niet binnen de door ons vastgestelde termijn ter beoordeling of controle aanbiedt;
g. als u ons niet, binnen een redelijke termijn, in de gelegenheid stelt om het gebrek te verhelpen;
h. als u zonder onze schriftelijke toestemming, werkzaamheden of bewerkingen (laat) uitvoeren aan de goederen die wij hebben geleverd of waaraan wij hebben gewerkt. Een uitzondering hierop is als u kunt aantonen dat het noodzakelijk was om deze werkzaamheden of bewerkingen onmiddellijk uit te voeren.
3. Geven wij garantie op onze goederen of diensten en hebben wij hierbij goederen gebruikt die niet door ons zelf zijn vervaardigd? Dan geldt voor die goederen de garantie(termijn), voor zover van toepassing, van de leverancier waar wij deze goederen hebben gekocht. Dit geldt ook als deze garantie(termijn) korter of beperkter is dan de garantie(termijn) die wij aanhouden.
4. Als wij geen garantie geven op goederen of diensten of ten aanzien van goederen die niet door ons zelf zijn vervaardigd, maar er wel garantie van de leverancier of fabrikant geldt waar wij deze goederen van hebben afgenomen, dan zullen wij de rechten daarop, voor zover mogelijk, op uw verzoek aan u overdragen. Eventuele kosten hiervan komen voor uw rekening.

Artikel 15 Vrijwaring

1. U en wij hebben afgesproken dat u ons vrijwaart tegen en schadeloos stelt voor alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de uitvoering van deze overeenkomst. Door ons gemaakte kosten, die wij moeten maken als gevolg van een aanspraak van derden, zijn hierbij inbegrepen.
2. Hebben wij bepaalde goederen, die van belang zijn voor uitvoering van de overeenkomst, onder ons? Dan bent u verplicht ons volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden. Dus ook indien het aanspraken zijn op vergoeding van schades die direct met die goederen in verband kunnen worden gebracht.
3. Boetes, vorderingen, dwangsommen en andere maatregelen vanuit de overheid komen voor uw rekening.
4. Deze verplichting tot vrijwaring geldt ook ten aanzien van onze leidinggevenden, werknemers en andere door ons ingeschakelde partijen bij de overeenkomst.

Artikel 16 Intellectueel eigendom

1. Wij behouden alle rechten van intellectueel eigendom op de door ons gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, geleverde goederen en dergelijke. Het maakt hierbij niet uit of u voor de vervaardiging ervan kosten heeft betaald. Dit is alleen anders als wij en u schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De gegevens uit lid 1 mogen zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond. Doet u dit toch? Dan bent u aan ons, per overtreding, een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. De boetes zullen verschuldigd zijn door het enkele feit dat u in strijd handelt met dit lid, maar laat onverminderd het recht van ons om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
3. U moet de gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek aan ons retourneren binnen een door ons gestelde termijn. Doet u dit niet? Dan bent u aan ons een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. De boetes zullen verschuldigd zijn door het enkele feit dat u in strijd handelt met dit lid, maar laat onverminderd het recht van ons om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 Adviezen en verstrekte informatie

1. U kunt geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die u van ons krijgt als deze geen betrekking hebben op de overeenkomst.
2. Als u aan ons gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mogen wij bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid daarvan. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als deze is ontstaan wegens onjuiste of onvolledige verstrekte gegevens, tekeningen en dergelijke.
3. Artikel 15 is ook van toepassing met betrekking tot het gebruik van adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke die u aan ons heeft (laten) verstrekken.

Hoofdstuk II Levering, eigendomsvoorbehoud en retentie

Artikel 18 Levering en risico

1. Wij leveren zaken aan u bij ons op het hoofdkantoor. Het is mogelijk hier andere afspraken over te maken. Deze afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd.
2. U moet meewerken aan de levering.
3. Hebben wij de zaken op de overeengekomen plaats aan u geleverd? Dan komen de geleverde zaken vanaf dat moment voor uw rekening en risico.
4. Weigert u de zaken bij de levering in ontvangst te nemen? Dan bent u direct, zonder ingebrekestelling, in verzuim. Daarnaast bent u aansprakelijk voor alle schade die als gevolg hiervan wordt geleden.

Artikel 19 Eigendomsvoorbehoud en retentie

1. Zolang u niet (volledig) heeft betaald of zolang u andere verplichtingen uit een overeenkomst met ons niet nakomt, blijven wij eigenaar van alle geleverde goederen. Dit is ook het geval als u verschuldigde rente en (buiten)gerechtelijke kosten nog niet heeft betaald.
2. Rust er op de door ons geleverde goederen nog een eigendomsvoorbehoud? Dan bent u verplicht deze goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren.
3. Rust er op de door ons geleverde goederen nog een eigendomsvoorbehoud? Dan mag u deze niet bezwaren.
4. Komt u uw (betalings-)verplichtingen niet of niet op tijd na of is er sprake van een situatie zoals uitgewerkt in artikel 12 lid 1? Dan mogen wij de goederen waar een eigendomsvoorbehoud op van toepassing is, terug nemen. Wij mogen deze goederen vasthouden, totdat u aan al uw betalingsverplichtingen heeft voldaan. Daarnaast blijven onze overige rechten bestaan.
5. Zijn de door ons geleverde zaken reeds gemonteerd of anders geplaatst op andere zaken? dan zijn wij gerechtigd onze zaken te demonteren. Dit mogen wij alleen niet als daardoor onredelijk veel schade wordt toegebracht aan een of meer van die zaken. De kosten van demontage zijn voor uw rekening.
6. Totdat u aan ons alle openstaande vorderingen heeft voldaan, kunnen wij uw zaken onder ons houden (retentie). Wij kunnen op deze zaken onze vordering met voorrang verhalen, tenzij u ter voldoening van deze bedragen voldoende zekerheid stelt.

Hoofdstuk III Werkzaamheden

 

Artikel 20 Hoe verrichten wij onze werkzaamheden?

1. Wij zullen bij benadering vaststellen wanneer wij starten met onze werkzaamheden en binnen welke tijd de opdracht zal zijn uitgevoerd.
2. U bent verplicht om onderzoek te doen naar alle omstandigheden en risico’s die kunnen spelen tijdens onze werkzaamheden. Denk hierbij aan:
a. aanwezigheid en ligging van obstakels, kabels, leidingen en huisaansluitingen;
b. geotechnische en hydrologische gegevens die van belang zijn;
c. informatie over verontreiniging van de bodem;
d. oude bouwstoffen;
e. andere aanwezige belemmeringen.
U moet ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en bovenstaande omstandigheden en risico’s voorzien van een duidelijke markering. Daarnaast moet u alle tekeningen en kaarten aan ons geven. U garandeert dat de informatie die wij ontvangen klopt, volledig en recent is.
3. U moet zorgen voor het afsluiten, respectievelijk het verbreken van alle in gebruik zijnde aansluitingen op openbare nutsvoorzieningen buiten het terreingebied. Dit geldt ook voor eventuele andere door, over of onder het sloopterrein lopende leidingen en/of kabels en andere obstakels. U verstrekt aan ons hiervoor de benodigde verklaringen.
4. Geeft u ons niet de gevraagde informatie of voldoet u niet aan de verplichtingen zoals in de vorige leden omschreven? Dan bent u, en niet wij, aansprakelijk voor ontstane schade. U vrijwaart ons ook voor aanspraken van derden inzake dergelijke schade.
5. Wanneer beginnen wij met onze werkzaamheden? Wij starten in principe met onze werkzaamheden wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en wij de noodzakelijke gegevens, tekeningen, vergunningen, ontheffingen enz. hebben ontvangen.
6. U bent verantwoordelijk voor de naleving van alle voorschriften voor de
arbeidsomstandigheden en veiligheid. U bent verplicht de arbeidsomstandigheden en veiligheid te optimaliseren voor zover dit in alle redelijkheid mogelijk is.
7. U zorgt ervoor dat overlast en/of schade voor de omgeving maar ook schade aan
belendingen en aan het milieu zoveel mogelijk wordt voorkomen. Bijvoorbeeld door noodzakelijke voorzieningen te treffen. Onder schade verstaan wij ook gevolgschade aan zaken en goederen en/of stoffen door trillingen.
8. U moet ervoor zorgen dat het werkterrein goed bereikbaar en begaanbaar is voor ons werkmateriaal en onze werknemers.
9. U bent verplicht om de weg schoon te maken en deugdelijke waarschuwingen te plaatsen bij transporten waarbij bevuiling optreedt door de banden en lading van de voertuigen die betrokken zijn bij het transport. Het kan namelijk slipgevaarlijk worden.
10. Voldoet u niet aan de verplichtingen van dit artikel? Of geeft u ons gebrekkige en/ of onjuiste informatie? Dan hoeven wij nog niet te starten met de werkzaamheden of mogen wij de voortzetting van de werkzaamheden opschorten. Worden hierdoor kosten gemaakt? Dan komen deze voor uw rekening. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg hiervan.

Artikel 21 Asbestsanering

1. Ten aanzien van het verrichten van asbestsanering, gelden de volgende bepalingen naast hetgeen is bepaald elders in deze algemene voorwaarden.
2. U dient voor aanvang van onze werkzaamheden te allen tijde een inventarisatierapportage aan ons te overhandigen, welke is opgemaakt conform het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en overige wet- en regelgeving.
3. Wij voeren enkel asbestverwijderingswerkzaamheden uit. U kunt ons op grond van wet- en regelgeving niet betrekken bij een asbestinventarisatie of de eindbeoordeling.
4. Wij instrueren alle personen die niet hoeven te beschikken over een persoonscertificaat DAV-1, DAV-2 of DTA, maar wel in het werkgebied aanwezig zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden, niet zijnde asbestverwijderingswerkzaamheden, over de risico’s van het
werken met asbest en over beschermende maatregelen tegen blootstelling aan asbest. De instructie gaat ten minste over:
– de veiligheids- en gezondheidsrisico’s bij het werken binnen het werkgebied;
– het gebruik, de werking, de controle en het onderhoud van de arbeidsmiddelen en van persoonlijke beschermingsmiddelen;
– de werkwijze voor het omgaan met asbesthoudende materialen;
– de procedures bij het betreden en verlaten van het werkgebied waaronder de visuele inspectie van de gebruikte apparatuur; en
– de calamiteitenprocedures bij het uitvallen van de filteroverdrukinstallatie en bij
storingen van andere arbeidsmiddelen.
5. Wij instrueren personen die niet direct betrokken zijn bij de asbestverwijdering, maar wel op de projectlocatie aanwezig zijn ten minste over het verbod om het werkgebied te betreden.
6. Registraties van de inhoud van de instructies die ingevolge het vierde en vijfde lid zijn gegeven, zijn op de projectlocatie aanwezig, waarbij tevens de namen van degenen, bedoeld in het vierde lid, die instructie ontvangen hebben zijn vastgelegd. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het handelen in strijd met de door ons gegeven instructies zoals beschreven in lid vier en vijf van dit artikel.
7. Wij melden een vermoeden van de aanwezigheid van niet gerapporteerd asbesthoudend materiaal direct aan u en aan het asbestinventarisatiebedrijf dat het asbestinventarisatierapport heeft opgesteld.
8. Wij voeren geen werkzaamheden aan het asbestverdachte materiaal uit totdat het asbestinventarisatierapport daartoe is bijgewerkt en het werkplan hierop is aangepast. Voor eventuele schade door vertraging van onze werkzaamheden als gevolg van niet gerapporteerd asbesthoudend materiaal zijn wij nimmer aansprakelijk.
9. Bij de aanvang van onze werkzaamheden zorgen wij dat ons werkgebied is afgebakend door aanbreng van waarschuwingsborden met de tekst ‘asbestgevaar’ op plaatsen die toegang bieden aan het werkgebied, het aanbrengen van een afzetlint met een asbestgevaaraanduiding rondom het werkgebied om zeker te stellen dat onbevoegde personen het werkgebied niet kunnen betreden en daar waar alleen een afzetlint hiertoe niet voldoende is het nemen van aanvullende maatregelen.
10. Wanneer wij onze werkzaamheden moeten staken of stilleggen wegens veiligheidsredenen, zijn wij nimmer aansprakelijk voor de schade die ontstaat ten gevolgen hiervan.
11. Na het verrichten van onze werkzaamheden dient de eindbeoordeling te worden uitgevoerd door een inspectie-instelling. De kosten van deze eindbeoordeling zijn bij onze prijs inbegrepen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een eventuele afkeur van het werkgebied door de inspectie-instelling. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor de
uitkomsten van de uitgevoerde eindinspecties. Eventuele kosten voor het uitvoeren van een tweede eindbeoordeling na eerder afkeur door de inspectie-instelling, nemen wij wel voor onze rekening.
12. Indien wij geen zorg dragen voor de afvoer van het asbesthoudend afval is dit nadrukkelijk in onze overeenkomst schriftelijk vastgelegd. Indien wij wel zorg dragen voor de afvoer van het asbesthoudend afval, zorgen wij dat dit op de juiste wijze geschiedt.
13. Calamiteiten ontstaan door asbestemissie tijdens sloopwerkzaamheden kunnen niet op ons verhaald worden, indien wij van die sloopwerkzaamheden niet op de hoogte zijn gesteld.
14. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan (andere) roerende, dan wel onroerende zaken tijdens het verrichten van asbestwerkzaamheden. Dit betekent ook dat wij niet aansprakelijk zijn voor schade aan onder andere daken, schilderwerken, dan wel voor lekkage die ontstaat door saneren van asbest en/of asbesthoudende stoffen conform de wettelijke voorschriften.
15. Bij de oplevering van het asbestverwijderingswerk verstrekken wij aan u een kopie van de inspectierapportage van de eindbeoordeling en een kopie van de documenten met betreffende stortgegevens waaronder het gewicht van het afgevoerde asbest.
16. De opleveringsverklaring en/of het inspectierapport van de eindbeoordeling leveren in geen geval een garantie op voor asbestvrij zijn. U mag wel verwachten dat opdrachtgever mag dat een uitgevoerde sanering de aanwezigheid van asbest terugbrengt tot binnen de wettelijk toegestane marges welke van toepassing zijn op het kenbare gebruik van het gesaneerde werk.

Artikel 22 Recht van vervanging en inzet derden

1. Ons bedrijf wordt altijd aangemerkt als opdrachtnemer, ook indien u de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling heeft dat een opdracht door een bepaald persoon binnen ons bedrijf zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW is dan ook uitdrukkelijk uitgesloten. Bij de uitvoering van de opdracht zijn wij bevoegd voor uw rekening derden in te schakelen.
2. Indien u ons als opdrachtnemer aanstelt en er voor kiest om nog één of meerdere opdrachtnemers aan te stellen waarmee wij samen de opdracht uit moeten voeren, dan kunt u ons niet hoofdelijk aansprakelijk stellen voor een tekortkoming in de nakoming bij de uitvoering van de opdracht. De werking van artikel 7:407 lid 2 BW is dan ook uitdrukkelijk uitgesloten.

Hoofdstuk IV Verhuur

 

Artikel 23 Huurovereenkomst en huurtermijn

1. U en wij maken afspraken over wanneer de huurtermijn start en eindigt.
2. U bent over de gehele huurtermijn de huurprijs verschuldigd. Daarnaast komen de kosten voor transport, brandstof, montage en demontage voor uw rekening.
3. Tussentijds beëindigen van de huurovereenkomst kan alleen als wij daar nadrukkelijk akkoord mee gaan. Als u geen gebruik van het gehuurde wilt maken, dan bent u de overeengekomen huurvergoeding alsnog volledig verschuldigd.
4. Moet u het gehuurde monteren en/of demonteren? Dan wordt de tijd dat u daarmee bezig bent opgeteld bij de totale huurperiode.
5. Wilt u de huurtermijn wijzigen of verlengen? Dan moet u dit in ieder geval voor 15:00 uur op de één na laatste dag van de overeengekomen huurperiode met ons te overleggen.
6. U moet het gehuurde uiterlijk op het moment waarop de huurovereenkomst eindigt aan ons terug geven. U geeft het gehuurde aan ons terug door het gehuurde op het door ons opgegeven adres te bezorgen of gereed te hebben voor afvoer, afhankelijk van wat wij hebben afgesproken. Wilt u een verlenging van de huurtermijn en gaan wij hiermee akkoord? Dan geldt dit lid pas aan het eind van de verlenging.
7. Na de huurtermijn bent u verplicht het gehuurde gereinigd en volgetankt terug te brengen of in die staat gereed te hebben voor afvoer. Indien u hier niet aan voldoet bent u verplicht de kosten (minimaal € 50,-), die wij moeten maken voor reinigen en/of tanken, te vergoeden.
8. Overschrijdt u de huurtermijn? Dan ontstaat voor ons het recht tot onmiddellijke terugname van het gehuurde. De huur gaat automatisch door onder dezelfde voorwaarden tot en met het tijdstip dat het gehuurde weer in ons bezit is. Het huurbedrag over de periode van overschrijding is gelijk aan onze huurprijs per dag, verhoogd met een bedrag van € 100,- per dag tot en met de dag dat wij het gehuurde weer in bezit hebben. De verhoging van het huurtarief geldt los van onze verder geleden schade en te maken kosten. Voor deze kosten bent u volledig aansprakelijk, zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is.

Artikel 24 Staat van het gehuurde en aansprakelijkheid

1. Wat wordt verstaan onder schade? Er is in ieder geval sprake van schade bij beschadiging, verlies, storing of aanpassing van het gehuurde.
2. Er wordt van uitgegaan dat u de gehuurde machines of werktuigen in goede staat heeft ontvangen. Indien er schade is aan het gehuurde dienen u en wij dit voor of tijdens het afleveren schriftelijk vast te leggen.
3. U dient het gehuurde terug te bezorgen in de staat waarin u het heeft ontvangen. Doet u dit niet? Dan komen de kosten voor herstelwerkzaamheden of de schade voor uw rekening.
4. Tijdens de huurtermijn bent u verantwoordelijk voor het dagelijks (klein) onderhoud en het bijvullen van benodigdheden zoals benzine, diesel, olie, (koel)vloeistoffen, grondstoffen enz.
5. U moet schade zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur aan ons melden. Doet u dit niet en hebben wij daardoor (extra) schade? Dan komt die schade voor uw rekening.
6. Schade kunnen wij laten herstellen of wordt door ons zelf hersteld. U draagt de kosten daarvan. Dit geldt niet indien de schade het gevolg is van normale slijtage of een gebrek aan het gehuurde dat wij bij het begin van de huurtermijn schriftelijk hadden vastgelegd.
7. Anders dan bij lid 6 bent u altijd aansprakelijk voor het herstellen van schade aan het gehuurde indien u handelt in strijd met artikel 24.
8. Wij zijn nooit aansprakelijk voor kabel- en/of leidingschade die door u, of door een door u ingeschakelde partij, is veroorzaakt.

Artikel 24 Gebruik van het gehuurde

1. U mag het gehuurde alleen gebruiken voor het doel waarvoor het bestemd is. Daarnaast mag u geen wijzigingen op of aan het gehuurde aanbrengen.
2. U bent verplicht het gehuurde overeenkomstig de bedieningsvoorschriften te gebruiken.
3. U zorgt ervoor dat het gehuurde goed is beschermd tegen vervreemding of beschadiging. Doet u dit niet? Dan bent u aansprakelijk voor schade als gevolg van beschadiging of diefstal van het gehuurde.
4. U mag het gehuurde niet doorverhuren of ter beschikking stellen aan derden. Dit mag wel wanneer wij u hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.
5. U moet ervoor zorgen dat wij altijd toegang hebben tot het gehuurde in verband met dringende reparaties daarvan.
6. U moet zelf zorgen voor de nodige vergunningen en/of meldingen bij instanties die nodig zijn om het gehuurde en de werkzaamheden efficiënt, veilig en legaal te kunnen gebruiken/uitvoeren.
7. U moet voldoen aan alle wettelijke voorwaarden die gelden voor het gebruik, (ver)plaatsen en/of (de)monteren van het gehuurde.

Artikel 25 Gehuurde niet geschikt (meer)

1. Is verder rijden met of gebruik van het gehuurde onmogelijk en komt dit door normale slijtage of door een gebrek dat u en wij aan het begin van de huurovereenkomst reeds hebben vastgesteld? Dan heeft u recht op vervanging van het gehuurde voor zover redelijkerwijs mogelijk. Wij zijn niet aansprakelijk voor andere kosten of schade.
2. Blijkt het gehuurde niet geschikt te zijn voor de werkzaamheden waarvoor het is bedoeld? Dan heeft u recht op vervanging van het gehuurde voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is. Wij zijn niet aansprakelijk voor andere kosten of schade.
3. In alle andere gevallen waarbij verder rijden met of gebruik van het gehuurde onmogelijk is heeft u geen recht op kosteloze vervanging van het gehuurde. Voor schade, door of als gevolg van het gehuurde, hoe dan ook ontstaan, zijn wij niet aansprakelijk.
4. Is sprake van een situatie zoals genoemd in lid 1 of lid 2? Dan dient u dit aan ons te melden. U moet dit doen binnen twee (2) uur nadat u dit ontdekt heeft. Is uw melding niet op tijd? Dan bestaat geen recht op vervanging zoals bedoeld in lid 1 en lid 2.
5. Blijkt de gehuurde zaak niet geschikt te zijn? Dan is ons dat niet toe te rekenen indien dat onredelijk zou zijn (artikel 6:77 BW). In zo’n geval heeft u, in afwijking van lid 1 en lid 2, ook geen recht op vervanging van het gehuurde.
6. Wij mogen het gehuurde altijd vervangen voor een gelijkwaardig object.

Artikel 26 Verzekering

1. U dient het gehuurde adequaat te verzekeren inzake alle aanwezige risico’s voor schade aan of door het gehuurde. Voornoemde verzekeringsplicht geldt ook ten aanzien van schade aan derden in welke vorm dan ook. U kunt denken aan verzekeringen tegen bedrijfsaansprakelijkheid, brand, diefstal, verduistering, beschadiging, en verlies. De verzekeringen dienen alle relevante werkrisico’s te dekken en voor zover toepasselijk werkgeversaansprakelijkheid.
2. U dient ook te zorgen voor een adequate verzekering tegen alle aanwezige risico’s voor schade aan of door degene die het gehuurde gebruikt of bedient. Dit is ook het geval als wij hiervoor een persoon ter beschikking stellen aan u. Voornoemde verzekeringsplicht geldt ook ten aanzien van schade aan derden in welke vorm dan ook. De verzekeringen dienen alle relevante werkrisico’s te dekken en voor zover toepasselijk werkgeversaansprakelijkheid.
3. Moet het gehuurde worden gebruikt in combinatie met een trekkend voertuig? Dan bent u verplicht om ten behoeve van het trekkend voertuig in combinatie met het gehuurde een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze voldoet aan de bij of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen.
4. De verzekeringen die verplicht zijn volgens de vorige leden moeten worden afgesloten voordat het gehuurde in uw bezit wordt gesteld.
5. Wij kunnen een afschrift van de polis(sen) voor de in leden 1, 2 en 3 genoemde
verzekeringen bij u opvragen. U dient deze dan te verstrekken. Verder moet u aan uw verplichtingen voldoen die verband houden met de genoemde verzekeringen in leden 1, 2 en 3. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan tijdige betaling van de premies.

Artikel 27 Bezwaren of beslag van gehuurde

1. Wordt er beslag gelegd op het gehuurde, maakt een derde partij aanspraak op het gehuurde of komen op enige andere wijze onze eigendomsrechten in gevaar? Dan moet u dit direct bij ons melden. Daarnaast moet u aanspraken van derden afwijzen. Dit geldt ook in geval u failliet wordt verklaard, wanneer u surseance van betaling aanvraagt of betaling om een andere reden wordt gestaakt. U bent in zo’n situatie verplicht de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder direct te wijzen op deze algemene voorwaarden en de eventueel aanwezige overeenkomst te laten zien.
2. In de situatie zoals bedoeld in lid 1 mogen wij het gehuurde met onmiddellijke ingang, zonder dat een andere rechtshandeling nodig is, terugnemen onverminderd onze overige rechten.

Hoofdstuk V Terbeschikkingstelling personen

Artikel 28 Terbeschikkingstelling

1. De overeenkomst tot de terbeschikkingstelling van een persoon door ons aan u betekent dat een werknemer of derde onder uw leiding, toezicht en verantwoordelijkheid werkzaamheden zal verrichten.
2. De duur, het tarief en nadere voorwaarden van de terbeschikkingstelling en de noodzakelijke informatie over de persoon, worden vastgelegd in de overeenkomst.
3. Wij mogen het tarief verhogen wanneer kostprijsbepalende factoren wijzigen. Hierbij kunt u denken aan inkoopprijzen, lonen, sociale lasten, verzekeringspremies en dergelijke, evenals alle andere kosten die de prijs van onze geleverde zaken en diensten mede bepalen. Artikel 5 lid 2 e.v. zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 29 Inzet persoon en vervanging

1. In het geval dat wij een overeenkomst sluiten tot de terbeschikkingstelling van een of meer personen aan u, dan mogen wij zelf bepalen welke personen bij u komen werken.
2. Heeft u interne regelgeving, zoals huisregels en instructies? Dan spannen wij ons, op uw verzoek, ervoor in dat de ter beschikking gestelde persoon zich aan de regels houdt, voor zover dit redelijkerwijs kan worden verlangd.
3. U geeft ons alle gedetailleerde informatie over de functie, de arbeidstijden, de arbeidsduur, de werkzaamheden, de arbeidsplaats, de arbeidsomstandigheden, de gevaren binnen het bedrijf, de risico’s door de persoon bij het uitvoeren van de werkzaamheden en de risicobeperkende maatregelen die u heeft getroffen. Deze informatie moet u verstrekken voordat de persoon aan u ter beschikking wordt gesteld.
4. Wij mogen een persoon altijd vervangen door een ander persoon die geschikt is voor het uitvoeren van de gevraagde werkzaamheden.
5. Wilt u een persoon vervangen? Dan kunt u ons dit schriftelijk laten weten. Wij zullen de persoon pas vervangen wanneer wij van mening zijn dat u daar een goede reden voor heeft. U moet aannemelijk maken dat de samenwerking met de terbeschikkinggestelde persoon redelijkerwijs niet langer van u kan worden verwacht. Gaan wij de persoon vervangen? Dan geeft u ons een redelijke termijn om daarvoor te zorgen.
6. Is het voor ons redelijkerwijs niet mogelijk om een ter beschikking gesteld persoon te vervangen en kunnen hierdoor bepaalde werkzaamheden niet worden verricht? Dan dient u zelf voor vervanging te zorgen. In dat geval zijn wij niet toerekenbaar tekortgeschoten tegenover u. Wij hoeven dan ook geen schade of kosten aan u te vergoeden.

Artikel 30 Garantie veiligheid, vrijwaring en aansprakelijkheid

1. U dient ten aanzien van de terbeschikkinggestelde persoon minimaal dezelfde maatregelen te nemen met betrekking tot veiligheid en arbeidsomstandigheden die u ook neemt ten aanzien van uw werknemers en andere personen die voor u werken. Deze maatregelen dienen in ieder geval voorafgaand aan de terbeschikkingstelling te zijn genomen.
2. U moet zoveel mogelijk voorkomen dat de terbeschikkinggestelde persoon schade lijdt bij het verrichten van de werkzaamheden. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door:
a. de werkplek en de werktuigen goed in te richten;
b. de werkplek en de werktuigen goed te onderhouden;
c. noodzakelijke maatregelen te treffen;
d. noodzakelijke aanwijzingen te geven.
3. U verstrekt aan ons zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval drie (3) dagen voor de terbeschikkingstelling, uit eigen beweging een actuele en adequate Risico Inventarisatie en Evaluatie die bij uw onderneming wordt gehanteerd. Heeft u de Risico Inventarisatie en Evaluatie gewijzigd of een nieuwe opgesteld? Dan dient u deze ook zo spoedig mogelijk aan ons te verstrekken.
4. Lijdt de terbeschikkinggestelde persoon schade gedurende de tijd dat hij bij u ter beschikking is gesteld? Dan vergoedt u deze schade aan die persoon, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van die persoon.
5. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, die de terbeschikkinggestelde persoon lijdt gedurende de tijd dat hij bij u ter beschikking is gesteld. Zijn wij toch aansprakelijk? Dan vrijwaart u ons tegen, en stelt ons schadeloos voor, alle aanspraken te dier zake.
6. Wij zijn niet aansprakelijkheid voor schade, die de terbeschikkinggestelde persoon door diens handelen of nalaten heeft veroorzaakt aan u en/of derden, waaronder ook uw personeelsleden en uw klanten worden verstaan.

Scroll naar boven