Asbest inspectie

In een hoop situaties is het verplicht om een asbestinventarisatie rapport op te laten stellen, voordat er asbest verwijderd mag worden. Een asbest inspectie moet uitgevoerd worden door een gecertificeerd bedrijf. 

In 1994 zijn er aanpassingen gedaan in de wet over asbestsanering. Eén van die regels is het inventariseren van asbest door gecertificeerde bedrijven. JongDijk legt u op deze pagina graag uit, wanneer dit verplicht is en wat er in het asbestrapport dient te staan.

Wat is een asbestinventarisatie?

Een asbest inspectie, ofwel een asbestinventarisatie, is snel gezegd een onderzoek naar asbest in of rondom een gebouw of object door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf.

Wilt u bij voorbaat gedetailleerde informatie over de wetgeving rondom het inventariseren van asbesthoudende materialen en het verwijderen van asbest. Kijk dan op de website van Rijksoverheid en InfoMil. Daar is veel informatie te vinden over de wetgeving rondom het inventariseren van asbesthoudende materialen en het verwijderen van asbest. Zij geven de onderstaande definitie:

Een asbestinventarisatie is een onderzoek van het gebouw naar de aanwezigheid van asbest. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een hiervoor opgeleide deskundige werkzaam bij een gecertificeerd bedrijf. 

Een asbestinventarisatie geeft duidelijkheid of asbest in een gebouw aanwezig is, om welke soorten asbest het gaat, op welke plaatsen de toepassingen zich bevinden en de staat van het materiaal.

Is het verplicht?

Is uw woning, pand of object gebouwd voor 1 januari 1994 en bent u van plan om te verbouwen of renoveren? Dan is het verplicht om een bedrijf in te schakelen voor een asbestinventarisatie. 

Sinds de wet is aangepast in 1994, is het verboden om asbesthoudende materialen te bewerken, verwerken of te verhandelen. Tot die tijd werd asbest veel verwerkt in  in meer dan 3.500 toepassingen, waaronder bouwmaterialen.

Dit houd in dat u bij werkzaamheden in gebouwen van voor 1994 de verplichting heeft een asbestinventarisatierapport te overleggen. Hierbij is het van belang dat dit wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Voorheen werd deze certificering SC-540 genoemd. Sinds 1 maart 2017 heet dit het ‘Procescertifcaat Asbestinventarisatie’.

Wanneer is asbestinventarisatie verplicht?

Twijfelt u of u verplicht bent een asbestinventarisatie te laten doen? Neem gerust contact met JongDijk op. Wij adviseren u graag op dit gebied en kunnen u ondersteunen bij het regelen van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

asbestos

Wat is een asbestonderzoek?

Een asbestinventarisatie wordt uitgevoerd door een bedrijf die de juiste certificaten in bezit heeft. Tijdens het onderzoek wordt het hele gebouw of object, met monsters getest op de aanwezigheid van asbest. De monsters worden onderzocht in één van de laboratoria voor asbestonderzoek. Er zijn opdrachten waarbij een onderzoek op locatie wordt uitgevoerd. De opdrachtgever is dan onmiddellijk op de hoogte van de uitslag.

 

Asbestrapport

Zodra alle onderzoeken rond zijn, wordt er een asbestrapport opgemaakt. Daarin staan alle bevindingen van de onderzoekers en inspecteurs duidelijk weergegeven. 

Inhoud asbestinventarisatierapport

Er hangen een aantal eisen aan de inhoud van een asbestinventarisatierapport. Het bedrijf dat het onderzoek voert, dient zich hieraan te houden. De volgende onderdelen moeten aan bod komen:

 • Wat er precies onderzocht is
 • Een overzichtstekening
 • Uitslagen broninventarisaties
 • De gevonden asbestverdachte materialen, de hoeveelheid en locatie hiervan
 • Welke van deze verdachte materialen na analyse door een laboratorium wel of niet asbesthoudend zijn
 • Welke methode (risicoklasse) gebruikt moet worden voor het verwijderen van de asbesthoudende materialen/objecten
 • Wie het asbest mag verwijderen (in de meeste gevallen zal dit een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf moeten zijn)
 • Bouwdelen waar onderzoek niet mogelijk was

Hoe lang is een inventarisatierapport geldig?

Gaat u starten met een langdurig project? Denk aan een sloop- of renovatieproject. Dan is het belangrijk om te weten dat een asbestinventarisatierapport maar 3 jaar geldig is. Wanneer het termijn is overschreden en er nog werkzaakheden uitgevoerd moeten worden bent u verplicht het rapport te laten actualiseren.

 

Waarom een geldigheidsduur van 3 jaar?

Een asbestinventarisatie is welliswaar een grondig onderzoek, maar het blijft een momentopname en heeft daarom een geldigheidsduur. Het kan zijn dat de wetgeving is aangepast tijdens een verbouwing of renovatie die langer dan drie jaar duurt (of het project is later van start gegaan dan gepland bijvoorbeeld).

Om te voorkomen dat er toch asbesthoudende materialen aanwezig zijn, is het verplicht om altijd een actueel en dus maximaal 3 jaar oud asbestinventarisatierapport te overleggen.

asbestrapport

Asbestinventarisatierapport verplicht bij sloopmelding

Een asbestinventarisatierapport is een verplichte bijlage bij een sloopmelding. U dient een sloopmelding aan te vragen wanneer er meer dan 10 kuub sloopafval vrijkomt óf wanneer er asbest wordt verwijderd. De sloopmelding kunt u aanvragen bij uw gemeente. U kunt de wetgeving hierover vinden in het Bouwbesluit 2012.

Boete bij het ontbreken van een asbestinventarisatierapport

Wij raden aan om goed op te hoogte te zijn van alle regels omtrent asbestinventarisatie en asbestsanering. U kunt namelijk behoorlijke boetes oplopen als u zich niet goed aan de regels houd. Dit kan oplopen tot duizenden euro’s, of u nu bedrijfsmatig of particulier met asbest te maken heeft. Als u zonder melding en/of zonder inventarisatie asbest verwijdert heeft dat ernstige gevolgen. Niet alleen voor uw portemonnee, maar ook brengt u uw omgeving in gevaar. ‘Volg de regelgeving’ is dus ons dringend advies!

3 Typen asbestinventarisatie (tot 1 maart 2017)

Tot 1 maart 2017 werden asbestinventarisaties onderverdeeld in 3 types. Na die tijd zijn er veel aanpassingen geweest rondom de wetgeving van asbest, waaronder ook de benamingen van de soorten asbestinventarisaties. De 3 typen waren:  Type 0, Type A en Type B. Omdat er nog veel gesproken wordt over deze voormalige asbestonderzoeken heeft JongDijk deze hieronder voor u op een rij gezet. In de onderstaande tabel leest u meer over de wijzigingen. 

Type 0 asbestonderzoek

Een type 0 asbestonderzoek is een visuele beoordeling die de aanwezigheid van asbestverdachte materialen in kaart brengt. Dit type wordt alleen gebruikt om vast te stellen of er al dan niet asbest aanwezig is in een gebouw. Het is als het ware een ‘quick visual scan’, zonder dat er zaken bijvoorbeeld afgebroken moeten worden. Type 0 wordt vaak ingezet bij de verkoop/aankoop van een woning of bedrijfspand om te constateren of er asbest aanwezig is.

Belangrijk om te weten bij een type 0 is dat dit niet gebruikt mag worden om asbestsanering in gang te zetten.

Type A asbestonderzoek

Ook een Type A asbestonderzoek heeft als specifiek doel de aanwezigheid van asbesthoudende materialen visueel waar te nemen. Het verschil met Type 0 is dat er licht destructief onderzoek uitgevoerd mag worden met handgereedschap. Ook kunnen er bij een Type A onderzoek materiaalmonsters genomen worden.

Type A is de meest verkomende soort asbestinventarisatie bij kleine tot middelgrote verbouwingen en renovaties.

In het verlengde van Type A was er nog een (minder bekend) type: Type G. Dit was een Type A asbestonderzoek, uitgebreid met een asbestbeheersplan waarin preventieve en beheersmatige maatregelen aangedragen werden. 

Type B asbestonderzoek

Een type B asbestonderzoek kan voortkomen uit een Type A onderzoek. Moeten er zaken stuk gemaakt worden om vast te kunnen stellen of er al dan niet sprake is van asbesthoudend materiaal? Of is er het vermoeden dat er asbest aanwezig is in een verborgen gedeelte van het gebouw? Er komen dan destructieve werkzaamheden aan te pas (slopen, breken, hakken). In dat geval is het noodzakelijk om een type B onderzoek uit te laten voeren.

Type B onderzoeken komen het meeste voor bij grote sloop- en renovatieprojecten van oude panden.

Wijzigingen soorten asbestonderzoeken

Sinds 1 maart 2017 is het certificatieschema voor asbestinventarisatie (SC540) aangepast en samengevoegd met het voormalige schema SC530 (asbestsanering) tot één nieuw certificatieschema. Het valt nu samen onder artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling (arbo-regeling), bijlage XIIIa.

Deze veranderingen hebben meerdere gevolgen gehad voor asbestinventarisaties:

 • Type A en Type B zijn komen te vervallen. Dit heeft als reden dat de focus dan meer ligt op het doel en de vraag vanuit de opdrachtgever. Waar is de asbestinventarisatie voor nodig en om welke risicoklassen asbest gaat het?
 • Bij een asbestinventarisatie is een asbestinventarisatieplan een normeis geworden en dus een verplicht onderdeel voor een inventarisatiebedrijf. Dit is een be­schrijving van het bouwwerk of object die op asbest wordt onderzocht.
 • Er ligt meer nadruk op deskresearch (vooronderzoek). Het inventarisatiebureau dient actief op zoek te gaan naar historische informatie van een gebouw, zoals bijvoorbeeld het raadplegen van het gemeentearchief.
 • Bij inventarisatie dient nu ook een beschrijving gegeven te worden van het af te bakenen gebied/ruimte voor de asbestverwijdering. Voorheen volstond de omschrijving van het object, niet het gebied waar een risico op vrijgekomen asbestvezels zou kunnen zijn.

Asbestinventarisatie kosten

De kosten van een asbestinventarisatie zijn niet  te voorspellen. Dit komt omdat de kosten afhangen van het soort onderzoek. Iedere asbestinventarisatie is daarom maatwerk. De kosten worden berekend door de grootte van het project en het type onderzoek,  in acht te nemen. U kunt op verschillende websites van gecertificeerde asbestinventarisatiebedrijven gratis offertes opvragen.

Asbestinventarisatiebedrijf inschakelen?

Bent u op zoek naar een gecertificeerd asbestinventarisatie bedrijf die expert is in asbest inspecties? U gaat renoveren of verbouwen en heeft het vermoeden dat er asbest aanwezig is? Is het pand gebouwd voor het jaar 1994? Dan is het belangrijk om zo snel mogelijk een asbestrapport op te laten stellen. JongDijk kan u verschillende bedrijven in Nederland adviseren. Neem gerust contact met JongDijk, dan kunt u snel een asbestinvenratisatiebureau inschakelen.

Scroll naar boven