Asbestinventarisatie? Dat regelt u zo.

In vrijwel alle gevallen is het verplicht om een asbestinventarisatie rapport op te laten stellen, voordat er asbest verwijderd mag worden. Sinds het verbod op asbest in 1994, heeft de overheid regels opgesteld omtrent het asbestvrij maken van Nederland. 

Eén van die regels is het inventariseren van asbest door gecertificeerde bedrijven. Op deze pagina leest u wanneer dit verplicht is, wat er in het asbestrapport dient te staan en hoe u dit kunt regelen. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Vraag dan direct een offerte aan. 

Wat is een asbestinventarisatie?

Kortgezegd is een asbestinventarisatie een onderzoek naar asbest in of rondom een gebouw of object door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf.

Op de website van Rijksoverheid en Informatiepunt Leefomgeving kunt u veel informatie vinden over de wetgeving rondom het inventariseren van asbesthoudende materialen en het verwijderen van asbest. Zij geven de onderstaande definitie:

“Een asbestinventarisatie is een onderzoek van het gebouw naar de aanwezigheid van asbest. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een hiervoor opgeleide deskundige werkzaam bij een gecertificeerd bedrijf. 

De inventarisatie geeft duidelijkheid of asbest in een gebouw aanwezig is, om welke soorten asbest het gaat, op welke plaatsen de toepassingen zich bevinden en de staat van het materiaal.”

Is het verplicht?

Bij verbouwing, renovatie of sloop van panden of objecten van voor 1 januari 1994 is een asbestinventarisatie verplicht.

Sinds 1994 is het bij wet verboden om asbesthoudende materialen te bewerken, verwerken of te verhandelen. Tot en met 1993 is asbest verwerkt in meer dan 3.500 toepassingen, waaronder bouwmaterialen.

Dit betekent dus dat u bij werkzaamheden in gebouwen van voor 1994 de verplichting heeft een asbestinventarisatierapport te overleggen. Deze moet gemaakt zijn door een gecertificeerd bedrijf. Voorheen werd deze certificering SC-540 genoemd. Sinds 1 maart 2017 heet dit het ‘Procescertifcaat Asbestinventarisatie’.

Wanneer is asbestinventarisatie verplicht?

Twijfelt u of u verplicht bent een asbestinventarisatie te laten doen? Neem gerust contact met JongDijk op. Wij adviseren u graag op dit gebied en kunnen u ondersteunen bij het regelen van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

asbestos

Wat is een asbestonderzoek?

Tijdens een asbestinventarisatie onderzoekt een inspecteur het hele gebouw of object op de aanwezigheid van asbest en worden materiaalmonsters genomen. Deze worden onderzocht in één van de geaccrediteerde laboratoria voor asbestonderzoek. In sommige gevallen kan het onderzoek ook op locatie uitgevoerd worden. De opdrachtgever is in dat geval direct op de hoogte van de al dan niet aanwezige asbesthoudende materialen. 

Asbestrapport

Wanneer alle onderzoeken zijn uitgevoerd wordt er een asbestrapport opgemaakt waarin de bevindingen van de onderzoekers en inspecteurs duidelijk staan aangegeven. 

Inhoud asbestinventarisatierapport

De inhoud van een asbestinventarisatierapport moet voldoen aan bepaalde eisen. De volgende onderdelen moeten aan bod komen:

 • Wat er precies onderzocht is;
 • Een overzichtsrekening;
 • Uitslagen broninventarisaties;
 • De gevonden asbestverdachte materialen, de hoeveelheid en locatie hiervan;
 • Welke van deze verdachte materialen na analyse door een laboratorium wel of niet asbesthoudend zijn;
 • Welke methode (risicoklasse) gebruikt moet worden voor het verwijderen van de asbesthoudende materialen/objecten;
 • Wie het asbest mag verwijderen (in de meeste gevallen zal dit een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf moeten zijn);
 • Bouwdelen waar onderzoek niet mogelijk was.

Hoe lang is een inventarisatierapport geldig?

Een asbestinventarisatierapport is 3 jaar geldig. Het is dus belangrijk hier rekening mee te houden, zeker als het gaat om een langdurig sloop- of renovatieproject. Wanneer het termijn is overschreden en er nog werkzaakheden uitgevoerd moeten worden bent u verplicht het rapport te laten actualiseren.

Waarom een geldigheidsduur van 3 jaar?

Een asbestinventarisatie is welliswaar een grondig onderzoek, maar het blijft een momentopname en heeft daarom een geldigheidsduur. Tijdens een verbouwing of renovatie die langer dan drie jaar duurt (of het project is later van start gegaan dan gepland bijvoorbeeld) kan de wetgeving aangepast zijn. 

Om er zeker van te zijn dat er nooit asbesthoudende materialen over het hoofd worden gezien, dient u altijd een actueel en dus maximaal 3 jaar oud asbestinventarisatierapport te overleggen.  

Asbestinventarisatiebedrijf inschakelen?

Bent u op zoek naar een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf? U gaat renoveren of verbouwen en heeft het vermoeden dat er asbest aanwezig is? Is het pand gebouwd voor het jaar 1994? Dan dient u voorafgaand aan de werkzaamheden een asbestrapport op te laten stellen. JongDijk kan u helpen in dit proces. Wij voeren de inventarisatie niet zelf uit, maar u kunt hiervoor wel bij ons terecht. Wij zorgen er namelijk voor dat het proces voor u wordt geregeld. Indien er asbest aanwezig is kunnen wij dit voor u verwijderen!  

Heeft u vragen of wilt u graag geholpen worden? Neem gerust contact met ons op! 

asbestrapport

Asbestinventarisatierapport verplicht bij sloopmelding

Een asbestinventarisatierapport is een verplichte bijlage bij een sloopmelding. Een sloopmelding is verplicht wanneer er meer dan 10 kuub sloopafval vrijkomt óf wanneer er asbest wordt verwijderd. Een sloopmelding dient u aan te vragen bij uw gemeente. U kunt de wetgeving hierover vinden in het Bouwbesluit 2012. 

Boete bij het ontbreken van een asbestinventarisatierapport

Er gelden hoge boetes voor het overtreden van de regels omtrent asbestinventarisatie en asbestsanering. Dit kan oplopen tot duizenden euro’s, of u nu bedrijfsmatig of particulier met asbest te maken heeft. Als u zonder melding en/of zonder inventarisatie asbest verwijdert, dat brengt niet alleen uw portemonnee, maar nog veel belangrijker uw omgeving in gevaar. ‘Volg de regelgeving’ is dus ons dringend advies!

3 Typen asbestinventarisatie (tot 1 maart 2017)

Er werden voorheen 3 typen asbestinventarisatie onderscheiden. Sinds 1 maart 2017 is er veel veranderd rondom de wetgeving van asbest, waaronder ook de benaemingen van de soort asbestinventarisaties. Er bestonden voorheen 3 typen onderzoeken: Type 0. Type A en Type B. Omdat er nog veel gesproken wordt over deze voormalige asbestonderzoeken, hebben we ze hieronder voor u op een rij gezet. Hier kunt u verder lezen wat de wijzigingen precies inhouden. 

Type 0 asbestonderzoek

Een type 0 asbestonderzoek is een visuele beoordeling die de aanwezigheid van asbestverdachte materialen in kaart brengt. Dit type wordt alleen gebruikt om vast te stellen of er al dan niet asbest aanwezig is in een gebouw. Het is als het ware een ‘quick visual scan’, zonder dat er zaken bijvoorbeeld afgebroken moeten worden. Type 0 wordt vaak ingezet bij de verkoop/aankoop van een woning of bedrijfspand om te constateren of er asbest aanwezig is.

Belangrijk om te weten bij een Type 0 is dat dit niet gebruikt mag worden om asbestsanering in gang te zetten.

Type A asbestonderzoek

Ook een Type A asbestonderzoek heeft als specifiek doel de aanwezigheid van asbesthoudende materialen visueel waar te nemen. Het verschil met Type 0 is dat er licht destructief onderzoek uitgevoerd mag worden met handgereedschap. Ook kunnen er bij een Type A onderzoek materiaalmonsters genomen worden.

Type A is de meest voorkomende soort asbestinventarisatie bij kleine tot middelgrote verbouwingen en renovaties. In het verlengde van Type A was er nog een (minder bekend) type: Type G. Dit was een Type A asbestonderzoek, uitgebreid met een asbestbeheersplan waarin preventieve en beheersmatige maatregelen aangedragen werden. 

Type B asbestonderzoek

Een type B asbestonderzoek kan voortkomen uit een Type A onderzoek. Moeten er zaken stuk gemaakt worden om vast te kunnen stellen of er al dan niet sprake is van asbesthoudend materiaal? Of is er het vermoeden dat er asbest aanwezig is in een verborgen gedeelte van het gebouw? Er komen dan destructieve werkzaamheden aan te pas (slopen, breken, hakken). In dat geval is het noodzakelijk om een type B onderzoek uit te laten voeren.

Type B onderzoeken komen het meeste voor bij grote sloop- en renovatieprojecten van oude panden.

Wijzigingen soorten asbestonderzoeken

Sinds 1 maart 2017 is het certificatieschema voor asbestinventarisatie (SC540) aangepast en samengevoegd met het voormalige schema SC530 (asbestsanering) tot één nieuw certificatieschema. Het valt nu samen onder artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling (arbo-regeling), bijlage XIIIa.

Deze wijziging heeft een aantal gevolgen voor asbestinventarisaties:

 • Type A en Type B zijn komen te vervallen. Dit heeft als reden dat de focus dan meer ligt op het doel en de vraag vanuit de opdrachtgever. Waar is de asbestinventarisatie voor nodig en om welke risicoklassen asbest gaat het?
 • Bij een asbestinventarisatie is een asbestinventarisatieplan een normeis geworden en dus een verplicht onderdeel voor een inventarisatiebedrijf. Dit is een be­schrijving van het bouwwerk of object die op asbest wordt onderzocht.
 • Er ligt meer nadruk op deskresearch (vooronderzoek). Het inventarisatiebureau dient actief op zoek te gaan naar historische informatie van een gebouw, zoals bijvoorbeeld het raadplegen van het gemeentearchief.
 • Bij inventarisatie dient nu ook een beschrijving gegeven te worden van het af te bakenen gebied/ruimte voor de asbestverwijdering. Voorheen volstond de omschrijving van het object, niet het gebied waar een risico op vrijgekomen asbestvezels zou kunnen zijn.

Asbestinventarisatie kosten

Asbestinventarisatie kosten lopen uiteen doordat het afhankelijk is van het soort onderzoek. Iedere asbestinventarisatie is maatwerk. Het is daarom moeilijk om asbestinventarisatie prijzen op voorhand te noemen. Het is afhankelijk van de grootte van het betreffende project en het type asbestonderzoek dat van toepassing is. 

Scroll naar boven