Privacy verklaring JongDijk Asbestsanering B.V.

1. INLEIDING
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
privacyverklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, zodat dit
voor u helder en transparant is. Om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen
voldoen, stellen wij bij de uitvoering van onze diensten zelf het doel en de middelen voor
de verwerking van persoonsgegevens vast. Volgens de wet zijn wij daarom
Verwerkingsverantwoordelijke.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS
VERWERKEN WIJ?
Wanneer u van onze dienstverleners gebruik maakt, vragen wij om de volgende
persoonsgegevens.
NAW-gegevens
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten of wij sluiten een overeenkomst met u,
dan vragen wij om uw contactgegevens. Onder contactgegevens verstaan wij uw
naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Als het bedrijf waar u werkzaam bent gebruik maakt van onze diensten, of wij sluiten
een overeenkomst met het bedrijf, dan vragen wij u als contactpersoon om uw
contactgegevens. Onder contactgegevens verstaan wij uw naam, adres,
telefoonnummer en e-mailadres.
Als u op de hoogte wilt worden gehouden over onze diensten, vragen wij om uw
contactgegevens. Via e-mails, nieuwsbrieven en onze website houden wij u op de
hoogte van nieuwe ontwikkelingen en aanvullende diensten die voor u relevant
kunnen zijn. Onder contactgegevens verstaan wij uw naam, adres, telefoonnummer
en e-mailadres.
Als u bij ons solliciteert, vragen wij uw cv, eventueel diploma’s en mogelijk andere
persoonsgegevens. Deze gegevens bewaren wij, na uw toestemming hiervoor,
maximaal 12 maanden nadat u bij ons heeft gesolliciteerd.
Gegevens over uw contact met ons
Wij verwerken gegevens over het contact dat u met ons had. Wanneer u een e-mail
toezend wanneer u ons een vraag hebt gesteld, een opdracht heeft verstrekt of wanneer
u een klacht bij ons indient.
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, zoals over uw ras, godsdienst of
gezondheid.

3. HOE KOMEN WIJ AAN
PERSOONSGEGEVENS?
De persoonsgegevens die wij verwerken worden altijd door u aan ons verstrekt. Wij
verzamelen nimmer via derden uw persoonsgegevens.

4. WAAROM VERWERKEN WIJ
PERSOONSGEGEVENS?
Wij verwerken persoonsgegevens met de volgende doelen:
Voor de uitvoering van onze dienstverleners
Om uitvoering te geven aan de opdracht die u ons heeft verstrekt verzamelen wij
persoonsgegevens. Tevens kunnen wij dan contact met u opnemen over de opdracht.
Persoonsgegevens worden ook voor administratieve doeleinden die verband houden
met de overeenkomst verwerkt.
Marketing activiteiten
Wij informeren u graag over onze diensten, nieuwe ontwikkelingen en aanvullende
diensten. Wij informeren u via e-mails, nieuwsbrieven en onze website. Wanneer u deze
informatie niet wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden.

5. OP WELKE RECHTSGROND
VERWERKEN WIJ
PERSOONSGEGEVENS?
Verwerking van persoonsgegevens is alleen toegestaan als wij daar een wettelijke
grondslag voor hebben. Voor de verwerking hanteren wij de volgende grondslagen:
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
Wij verwerken enkel gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
overeenkomst. Wij verwerken hierbij niet meer gegevens dan nodig.
De verwerking vindt plaats op basis van uw toestemming
Wanneer het niet noodzakelijk is om uw gegevens te verwerken bijvoorbeeld voor de
uitvoering van de overeenkomst, dan kunnen wij uw toestemming vragen om toch
persoonsgegevens (NAW-gegevens) te verwerken. Wij maken vooraf het doel van de
verwerking waarvoor wij uw toestemming vragen kenbaar. U kunt uw toestemming altijd
intrekken.

De verwerking vindt plaats op basis van een wettelijke
grondslag
Op grond van de wet dienen wij onze financiële administratie te bewaren. Dit houdt in dat
wij ook de facturen, waarop uw NAW-gegevens vermeld kunnen zijn, in onze financiële
administratie bewaren.

6. HOE BEVEILIGEN WIJ
PERSOONSGEGEVENS?
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Binnen de
systemen die wij gebruiken worden wachtwoorden zeer regelmatig vernieuwd. Onze
software wordt altijd up to date gehouden. Voorts zorgen wij ervoor dat enkel de
medewerkers die uw persoonsgegevens nodig hebben, hier toegang toe hebben. Ook
fysieke ruimtes waar gegevens worden opgeslagen zijn beveiligd. Wij zorgen ervoor dat
onze medewerkers kennis hebben op het gebied van de bescherming van
persoonsgegevens. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring
ondertekend.

7. HOE LANG BEWAREN WIJ
PERSOONSGEGEVENS?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. In sommige gevallen
bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren. In andere gevallen
hebben wij zelf bepaald hoe lang wij uw gegevens nodig hebben.
Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering
van de overeenkomst, dan bewaren wij uw gegevens zolang de overeenkomst
voortduurt. Na uitvoering van de overeenkomst bewaren wij uw persoonsgegevens enkel
in onze financiële administratie. De wet stelt de bewaartermijn in dat geval vast.
Wanneer u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens,
bijvoorbeeld omdat u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen, worden uw gegevens
bewaard totdat u uw toestemming intrekt.

8. MET WIE DELEN WIJ
PERSOONSGEGEVENS?
Wij delen persoonsgegevens met derden als dit op grond van de wet is toegestaan en
noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering. Wij delen persoonsgegevens met:
 onze medewerkers. Deze gegevens worden enkel met onze medewerkers gedeeld
wanneer zij direct betrokken zijn bij de overeenkomst zoals gesloten met u of het
bedrijf waar u werkzaam bent;

 de overheid als wij dat wettelijk verplicht zijn. Hierbij kunt u denken aan de
Belastingdienst en de Autoriteit Persoonsgegevens;
 bedrijven die wij inschakelen om in onze opdracht diensten uit te voeren die te maken
hebben met de overeenkomst. Dit kunnen zijn juristen, advocaten, incassobureaus
en verzekeringsmaatschappijen.
De verwerking van persoonsgegevens kunnen wij ook uitbesteden aan derden. Deze
derde partij is dan een verwerker en wij blijven de verwerkingsverantwoordelijke. Met
een derde die in onze opdracht uw gegevens verwerkt, sluiten wij altijd een
verwerkersovereenkomst waarin afspraken over uw de verwerking van uw
persoonsgegevens worden vastgelegd.

9. WAT ZIJN UW RECHTEN?
Onder de Algemene verordening gegevensbescherming zijn uw privacy rechten
uitgebreid. U heeft de mogelijkheid om een aantal rechten ten opzichte van ons uit te
oefenen. Onderstaand lichten wij toe hoe deze rechten door u kunnen worden
uitgeoefend.
Het recht op inzage
U heeft het recht om te informeren welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om
deze gegevens in te zien. Het recht op inzage betreft alleen inzage in uw eigen
gegevens. U heeft geen recht op inzage van informatie over anderen. U kunt aan ons
een verzoek tot inzage toezenden door een brief te sturen naar:
JongDijk Asbestsanering B.V.
Constructieweg 8B
3641 SB Mijdrecht
Wij kunnen controlevragen aan u stellen of vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs
om u te identificeren. Als u een kopie van uw identiteitsbewijs verstrekt dient u uw
pasfoto en BSN onzichtbaar te maken en op deze kopie aan te geven dat deze kopie
bestemd is om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegeven uit te oefenen.
U ontvangt binnen vier weken een reactie van ons.
Het recht op dataportabiliteit
Dit recht heeft enkel betrekking op digitale gegevens. Bij het recht op dataportabiliteit
moeten wij de gegevens aan u verstrekken in een vorm die het voor u makkelijk maakt
om uw gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie. Een
verzoek kunt u toezenden door een brief te sturen naar bovengenoemd adres.
Het recht op vergetelheid
Dit recht houdt in dat wij in een aantal gevallen uw persoonsgegevens moet wissen. U
kunt aan ons vragen om uw gegevens te wissen. Een verzoek kunt u toezenden door

een brief te sturen naar bovengenoemd adres. U kunt dit recht uitoefenen wanneer uw
persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben
verzameld en verwerkt. Ook kunt u dit recht uitoefenen wanneer u gegrond bezwaar
tegen de verwerking maakt, uw toestemming intrekt, de verwerking onrechtmatig is of
wettelijk bepaalde bewaartermijnen zijn verlopen. U kunt dit recht niet uitoefenen
wanneer wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens te verwerken. Voorts kunnen
wij altijd besluiten om niet aan uw verzoek te voldoen en uw gegevens niet te wissen. Wij
zullen u dan altijd informeren over de redenen waarom wij niet aan uw verzoek zullen
voldoen.
Het recht op rectificatie en aanvulling
U kunt ons vragen of wij uw persoonsgegevens verbeteren, aanvullen of afschermen. U
kunt verzoeken om rectificatie als uw persoonsgegevens:
feitelijk onjuist zijn;
onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.
Het recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer:
gegevens mogelijk onjuist zijn;
de verwerking onrechtmatig is;
gegevens niet meer nodig zijn;
u gegrond bezwaar heeft gemaakt.
Tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die
zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Een verzoek kunt u toezenden
door een brief te sturen naar bovengenoemd adres.
Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming
en profilering
Wij kunnen besluiten nemen op basis van automatisch verwerkte gegevens. De
Algemene verordening gegevensbescherming geeft u het recht op een menselijke blik bij
besluiten die over u gaan. Wanneer wij een nieuw besluit nemen op basis van
automatisch verwerkte gegevens en daar voor u consequenties aan zitten, dan kunt u
zich op dit recht beroepen en nemen wij een nieuw besluit waarbij een mens uw
gegevens beoordeeld. Een verzoek kunt u toezenden door een brief te sturen naar
bovengenoemd adres.
Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
U heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens. U kunt om bijzondere persoonlijke redenen van het recht van
bezwaar gebruikmaken. Daarnaast is het recht van bezwaar van toepassing als wij uw

persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. Echter, u kunt zich ook te allen
tijde afmelden voor nieuwsbrieven, aanbiedingen of het gebruik van uw gegevens voor
andere marketingdoeleinden. Wij zullen u altijd informeren over hoe u zich kunt
afmelden.

10. SOCIAL MEDIA
Wij maken gebruik van diverse social media (zoals Facebook en LinkedIn). U kunt via
deze wijze contact met ons opnemen. Op de gegevens die wij van u krijgen via deze
platforms is deze privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van social media is uw
eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de wijze
waarop social-mediaplatforms omgaan met de door u verstrekte persoonsgegevens. Wij
verwijzen u hiervoor naar de privacyverklaring van deze social-mediaplatforms. U dient
er rekening mee te houden dat social-mediaplatforms gevestigd kunnen zijn buiten de
Europese Unie, waardoor de bij u bekende privacywetgeving mogelijk niet geldt.

11. AANPASSING PRIVACYVERKLARING
Deze privacyverklaring kunnen wij te allen tijde aanpassen. Een aanpassing kan
noodzakelijk zijn bijvoorbeeld omdat de wetgeving is gewijzigd of omdat zich andere
nieuwe ontwikkelingen voordoen. Wij zullen u actief informeren over wijzigingen van de
privacyverklaring bijvoorbeeld door dit te vermelden op onze website, een nieuwsbrief of
e-mail.

12. VRAGEN OF KLACHTEN
Hebt u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen? Of hebt u een klacht omtrent
privacy? Dan kunt u contact met ons opnemen via de volgende adresgegevens:
JongDijk Asbestsanering B.V.
Constructieweg 8B
3641 SB Mijdrecht
Voorts kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website
van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u vinden hoe een klacht ingediend moet
worden. 

Scroll naar boven