Asbestinventarisatie Den Haag

Woont u in Den Haag en bent u genoodzaakt om een asbestinventarisatie uit te laten voeren? Dan kunt u terecht bij JongDijk Asbestsanering. Wist u namelijk dat het opstellen van een asbestinventarisatierapport in de meeste situaties verplicht is voordat het asbest verwijderd mag worden? Op deze pagina vindt u alle informatie omtrent de regels van asbestinventarisaties en de onderzoeken die hierbij komen kijken.

Wat is een asbestinventarisatie?

Er wordt bij een asbestinventarisatie onderzoek gedaan naar asbest rondom/in een gebouw of object. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf.

De inventarisatie van asbesthoudende voorwerpen dienen echter aan een aantal eisen te voldoen. Meer informatie over de regel- en wetgeving rondom het inventariseren en verwijderen van asbest kunt u terugvinden op de website van Rijksoverheid en InfoMilZij geven onderstaande definitie:

Een asbestinventarisatie is een onderzoek van het gebouw naar de aanwezigheid van asbest. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een hiervoor opgeleide deskundige werkzaam bij een gecertificeerd bedrijf. 

Een asbestinventarisatie geeft duidelijkheid of asbest in een gebouw aanwezig is, om welke soorten asbest het gaat, op welke plaatsen de toepassingen zich bevinden en de staat van het materiaal.

Is het verplicht?

Wanneer uw woning, kantoorpand of object van voor 1994 is, bent u verplicht om een asbestinventarisatie uit te laten voeren zodra u gaat verbouwen, slopen of renoveren.

Het is volgens de wet vanaf 1994 verboden om asbesthoudende materialen te bewerken, verwerken of verhandelen. Asbest werd vóór 1994 regelmatig in verschillende bouwmaterialen verwerkt.

Heeft u werkzaamheden bij panden van voor 1994 gepland staan? Dan bent u verplicht om een asbestinventarisatierapport te tonen. Deze moet door een gecertificeerd bedrijf zijn uitgevoerd. Toentertijd werd deze certificering ook wel SC-540 genoemd. Sinds 2017 is hier een nieuwe benaming voor, namelijk het ‘Procescertificaat Asbestinventarisatie’. 

Wanneer is asbestinventarisatie verplicht?

Bent u er niet zeker van of u verplicht bent om in regio Den Haag een asbestinventarisatie te laten uitvoeren? Dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. Onze specialisten voorzien u graag van persoonlijk advies omtrent uw situatie. Daarbij helpen ze u bij het inschakelen van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. 

asbestos

Wat is een asbestonderzoek?

Tijdens een asbestinventarisatie wordt het betreffende pand geheel onderzocht door een inspecteur op asbesthoudende materialen. Ook kunnen er eventuele monsters genomen worden. Deze monsters worden in één van de geaccrediteerde laboratoria voor asbestonderzoek grondig onderzocht. Dit onderzoek kan in sommige gevallen ook op locatie worden gedaan. De opdrachtgever is in dat geval direct op de hoogte van de al dan niet aanwezigheid van asbest.

Asbestrapport

Nadat alle onderzoeken uitgevoerd zijn, wordt er een asbestrapport opgemaakt. Alle bevindingen van de inspecteurs en onderzoeken vindt u hierin terug.

Inhoud asbestinventarisatierapport

Een asbestinventarisatierapport moet aan een aantal eisen voldoen. De volgende onderdelen moeten minimaal aan bod komen:

 • Wat er precies onderzocht is;
 • Een overzichtstekening;
 • Uitslagen broninventarisaties;
 • De gevonden asbestverdachte materialen, de hoeveelheid en locatie hiervan;
 • Welke van deze verdachte materialen na analyse door een laboratorium wel of niet asbesthoudend zijn;
 • Welke methode (risicoklasse) gebruikt moet worden voor het verwijderen van de asbesthoudende materialen/objecten;
 • Wie het asbest mag verwijderen (in de meeste gevallen zal dit een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf moeten zijn);
 • Bouwdelen waar onderzoek niet mogelijk was.

Hoe lang is een inventarisatierapport geldig?

Een asbestinventarisatierapport is 3 jaar geldig. Houd hier rekening mee, zeker als u een langdurig renovatie- of sloopproject op de planning heeft staan. Heeft u nog werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden en is de geldigheidsduur van het rapport verlopen, dan bent u genoodzaakt het rapport op basis van de actuele situatie te laten bijwerken. 

Waarom een geldigheidsduur van 3 jaar?

Hoewel er grondig onderzoek wordt gedaan bij een asbestinventarisatie, is en blijft het een momentopname. Om die reden is het rapport slechts 3 jaar geldig. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er tijdens een langdurige verbouwing een aanpassing in de wetgeving heeft plaatsgevonden. 

Asbesthoudend materiaal mag nooit over het hoofd worden gezien. Een actueel asbestinventarisatierapport draagt hieraan bij. U moet deze dan ook altijd kunnen tonen wanneer nodig. 

asbestrapport

Asbestinventarisatierapport verplicht bij sloopmelding

Een asbestinventarisatierapport is bij een sloopmelding een verplichte bijlage. Zodra er meer dan 10 kuub sloopafval vrijkomt óf wanneer er asbest wordt verwijderd, wordt er zo’n melding gemaakt. Zo’n sloopmelding dient u bij uw eigen gemeente aan te vragen. 

Boete bij het ontbreken van een asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisaties en asbestsaneringen moeten aan verschillende regels voldoen. Het kan hoge boetes opleveren, wanneer deze regels niet worden nageleefd. Bedragen van deze boetes kunnen oplopen tot wel duizenden euro’s, of u nu particulier of bedrijfsmatig met asbest te maken heeft. Wanneer u zonder melding en/of inventarisatie asbest saneert, riskeert u niet alleen een boete, maar ook gezondheidsrisico’s voor uw omgeving. Om dit soort situaties te voorkomen, is ons dringende advies is dan ook altijd om de wet- en regelgeving te volgen. 

Drie typen asbestinventarisatie

Er is veel veranderd omtrent de wetgeving van asbest sinds 1 maart 2017. Ook de benamingen van de soorten asbestinventarisaties vallen hieronder. Asbestonderzoeken werden eerder in drie typen onderverdeeld: Type 0, Type A en Type B. Hoewel deze benamingen ondertussen afgeschaft zijn, worden ze nog wel regelmatig gebruikt. We hebben daarom deze typen voor u op een rijtje gezet in onderstaande tabel. U leest hier wat de wijzigingen exact inhouden.

Type 0 asbestonderzoek

Een asbestonderzoek Type 0 is een visuele beoordeling waarbij de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal wordt onderzocht. Type 0 wordt alleen ingezet om de aanwezigheid van asbest in een ruimte al dan niet vast te stellen. Dit kunt u zien als een ‘quick visual scan’, zonder dat er werkelijk dingen afgebroken moeten worden. Meestal wordt dit type ingezet bij de verkoop/aankoop van een woning of kantoorpand om vast te stellen of er asbest aanwezig is.

Belangrijk om te weten bij een type 0 is dat dit niet gebruikt mag worden om asbestsanering in gang te zetten.

Type A asbestonderzoek

Een asbestonderzoek Type A heeft ook als doel om de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal visueel vast te stellen. Het verschil tussen Type A en Type 0 is dat er bij een Type A asbestonderzoek licht destructief onderzoek uitgevoerd mag worden met handgereedschap. Materiaalmonsters kunnen eventueel worden afgenomen.

Type A is de meest voorkomende soort asbestinventarisatie bij kleine tot middelgrote verbouwingen en renovaties.

In het verlengde van Type A was er nog een (minder bekend) type: Type G. Dit was een Type A asbestonderzoek, uitgebreid met een asbestbeheersplan waarin preventieve en beheersmatige maatregelen aangedragen werden. 

Type B asbestonderzoek

Het Type B asbestonderzoek kan uit het Type A onderzoek voortkomen. Om te beoordelen of er al dan niet sprake is van asbesthoudend materiaal, kan het zijn dat er materialen afgebroken moeten worden. Er komen in dit geval destructieve werkzaamheden bij kijken zoals breken, slopen en hakken. Het is dan noodzakelijk om een Type B onderzoek te laten uitvoeren. Als er het vermoeden bestaat dat er asbest aanwezig is in een verborgen gedeelte van het pand is dit ook van toepassing.

Type B onderzoeken komen het meeste voor bij grote sloop- en renovatieprojecten van oude panden.

Wijzigingen soorten asbestonderzoeken

Sinds 1 maart 2017 is het certificatieschema voor asbestinventarisatie (SC540) aangepast en samengevoegd met het voormalige schema (SC530 asbestsanering). Samen vormen ze het nieuwe certificatieschema en vallen onder artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling (arbo-regeling), bijlage XIIIa.

Dit heeft bepaalde gevolgen voor asbestinventarisaties:

 • Type A en Type B zijn komen te vervallen. Hierdoor staat het doel en de vraag van de opdrachtgever meer centraal. Waar is de asbestinventarisatie voor nodig en om welke risicoklasse asbest gaat het?
 • Een asbestinventarisatieplan is een normeis geworden bij een asbestinventarisatie. Daarmee is het dus een verplicht element voor een inventarisatiebedrijf. Het plan bestaat uit een be­schrijving van het bouwwerk of voorwerp die onderzocht wordt op asbest.
 • De nadruk ligt meer op deskresearch (vooronderzoek). Het inventarisatiebureau dient actief op zoek te gaan naar historische informatie van een gebouw, door bijvoorbeeld het gemeentearchief te raadplegen.
 • U dient bij een inventarisatie nu ook een beschrijving te geven van het af te bakenen gebied/ruimte voor de asbestverwijdering. Eerder was de omschrijving van het voorwerp voldoende.

Asbestinventarisatie kosten

Een asbestinventarisatie brengt natuurlijk kosten met zich mee. Doordat iedere asbestinventarisatie maatwerk is, en de prijs afhangt van het soort onderzoek dat uitgevoerd moet worden, kunnen de kosten erg uiteenlopen. Het is daarom lastig om de kosten voor een asbestinventarisatie vooraf in te schatten. De kosten zijn onder meer afhankelijk van de grootte van het project en het type onderzoek dat van toepassing is. Bent u benieuwd wat de kosten voor uw project zijn? Vraag dan geheel vrijblijvend een offerte aan

Asbestinventarisatiebedrijf inschakelen?

Woont u in de omgeving van Den Haag en heeft u het vermoeden dat er asbesthoudend materiaal aanwezig is in uw kantoorpand of woning? En is uw pand voor 1994 gebouwd? Het is dan van belang dat u zo snel mogelijk een gecertificeerd bedrijf inschakelt. JongDijk is dé expert in het saneren van asbest. Daarbij kennen we ook meerdere bedrijven in Nederland welke wij graag voor u inschakelen om uw pand te laten onderzoeken. Onze specialisten kunnen vervolgens veilig het asbest verwijderen.

Scroll naar boven