Asbestinventarisatie Utrecht

Bent u woonachtig in Utrecht en bent u op zoek naar een bedrijf om een asbestinventarisatie uit te voeren? Bij JongDijk Asbestsanering bent u aan het juiste adres. 

Voordat de asbestverwijdering plaatsvindt, is het in de meest gevallen verplicht om een asbestinventarisatierapport op te laten stellen. 

Op deze pagina vindt u alle informatie die u nodig heeft omtrent de regels van asbestinventarisaties en de onderzoeken die hiervoor uitgevoerd dienen te worden. 

Wat is een asbestinventarisatie?

Een asbestinventarisatie wil zeggen dat er een onderzoek naar asbest wordt gedaan in/rondom een gebouw of object door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf.

Er zijn veel verschillende regels waaraan een inventarisatie van asbesthoudende materialen aan dient te voldoen. Op de website van Rijksoverheid en InfoMil leest u meer over de wetgeving rondom het inventariseren en het verwijderen van asbest. Zij geven de onderstaande definitie:

Een asbestinventarisatie is een onderzoek van het gebouw naar de aanwezigheid van asbest. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een hiervoor opgeleide deskundige werkzaam bij een gecertificeerd bedrijf. 

Een asbestinventarisatie geeft duidelijkheid of asbest in een gebouw aanwezig is, om welke soorten asbest het gaat, op welke plaatsen de toepassingen zich bevinden en de staat van het materiaal.

Is het verplicht?

Is uw woning, kantoorpand of object van voor 1 januari 1994, dan bent u verplicht om een asbestinventarisatie te laten uitvoeren zodra u gaat verbouwen, renoveren of slopen. 

Vanaf 1994 is het volgens de wet verboden om asbesthoudende materialen te bewerken, verwerken of verhandelen. Voor ’94 werd asbest verwerkt in diverse bouwmaterialen. 

Heeft u werkzaamheden gepland staan bij panden voor 1994, dan moet u verplicht een asbestinventarisatierapport overleggen, uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Destijds werd deze certificering ook wel SC-540 genoemd, maar sinds 2017 heet dit het ‘Procescertificaat Asbestinventarisatie’. 

Wanneer is asbestinventarisatie verplicht?

Bent u niet zeker of u verplicht bent om in Utrecht een asbestinventarisatie te laten uitvoeren? Neem dan gerust contact op met de specialisten van JongDijk. Wij voorzien u graag van advies omtrent uw persoonlijke situatie en ondersteunen u bij het inschakelen van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. 

asbestos

Wat is een asbestonderzoek?

Gedurende een asbestinventarisatie wordt er door een inspecteur het gehele pand onderzocht op asbesthoudende materialen en worden er eventuele monsters genomen. Deze monsters worden uitvoerig onderzocht in een van de geaccrediteerde laboratoria voor asbestonderzoek. Er zijn enkele gevallen waarbij dit onderzoek ook op locatie kan worden uitgevoerd. De opdrachtgever is in dat geval direct op de hoogte van de al dan niet aanwezigheid van asbest. 

Asbestrapport

Zodra alle onderzoeken uitgevoerd zijn, wordt er en asbestrapport opgemaakt met daarin de bevindingen van de onderzoeken en inspecteurs. 

Inhoud asbestinventarisatierapport

Er zijn bepaalde eisen waar een asbestinventarisatierapport aan moet voldoen. De volgende onderdelen moeten in ieder geval aan bod komen:

 • Wat er precies onderzocht is;
 • Een overzichtstekening;
 • Uitslagen broninventarisaties;
 • De gevonden asbestverdachte materialen, de hoeveelheid en locatie hiervan;
 • Welke van deze verdachte materialen na analyse door een laboratorium wel of niet asbesthoudend zijn;
 • Welke methode (risicoklasse) gebruikt moet worden voor het verwijderen van de asbesthoudende materialen/objecten;
 • Wie het asbest mag verwijderen (in de meeste gevallen zal dit een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf moeten zijn);
 • Bouwdelen waar onderzoek niet mogelijk was.

Hoe lang is een inventarisatierapport geldig?

Het asbestinventarisatierapport heeft een geldigheidsduur van 3 jaar. Dit is een belangrijk punt om rekening mee te houden, zeker als u te maken heeft met een langdurig sloop– of renovatieproject. Is het termijn overschreden en zijn een nog werkzaamheden die uitgevoerd moet worden, dan dient u het rapport te laten actualiseren. 

Waarom een geldigheidsduur van 3 jaar?

Hoewel er bij een asbestinventarisatie grondig onderzoek wordt uitgevoerd, blijft het een momentopname. Vandaar dat het rapport 3 jaar geldig blijft. Zo kan het voorkomen dat tijdens een langdurige verbouwing of renovatie een aanpassing in de wetgeving heeft plaatsgevonden. 

Er mogen nooit asbesthoudende materialen over het hoofd worden gezien. Een actueel asbestinventarisatierapport draagt hieraan bij. U moet deze dan ook altijd wanneer nodig kunnen over leggen. 

asbestrapport

Asbestinventarisatierapport verplicht bij sloopmelding

Een asbestinventarisatierapport is een verplichte bijlage bij een sloopmelding. Zo’n melding wordt gemaakt zodra er meer dan 10 kuub sloopafval vrijkomt óf wanneer er asbest wordt verwijderd. Een sloopmelding dient u bij uw gemeente aan te vragen. 

Boete bij het ontbreken van een asbestinventarisatierapport

Er zijn meerdere regels waaraan asbestinventarisaties en asbestsaneringen aan moeten voldoen. Worden deze regels overtreden, dan kan dit hoge boetes opleveren. De bedragen van deze boetes kunnen wel oplopen tot duizenden euro’s, of u nu bedrijfsmatig of particulier met asbest te maken heeft. Als u zonder melding en/of zonder inventarisatie asbest verwijdert, dan riskeert u niet alleen een boete, maar ook gezondheidsrisico’s voor uw omgeving. Ons dringende advies is dan ook om altijd de wet- en regelgeving te volgen. 

Drie typen asbestinventarisatie

Sinds 1 maart 2017 is er veel veranderd rondom de wetgeving van asbest, zo ook de benamingen van de soorten asbestinventarisaties. Voorheen werden asbest onderzoeken onderverdeeld in drie typen: Type 0, Type A en Type B. Hoewel deze benamingen inmiddels zijn afgeschaft, worden ze nog wel veel gebruikt. Daarom heeft JongDijk deze typen voor u op een rijtje gezet. In de onderstaande tabel leest u wat de wijzigingen precies inhouden.

Type 0 asbestonderzoek

Een type 0 asbestonderzoek is een visuele beoordeling waarbij de aanwezigheid van asbestverdachte materialen wordt onderzocht. Dit type wordt enkel gebruikt om de aanwezigheid in een pand al dan niet vast te stellen. In feite kun je het zien als een ‘Quick visual scan’, zonder dat er daadwerkelijk dingen afgebroken moeten worden. Type 0 wordt meestal ingezet bij de verkoop of aankoop van een woning of kantoorpand om te constateren of er asbest aanwezig is.

Belangrijk om te weten bij een type 0 is dat dit niet gebruikt mag worden om asbestsanering in gang te zetten.

Type A asbestonderzoek

Ook een Type A asbestonderzoek heeft als specifiek doel de aanwezigheid van asbesthoudende materialen visueel waar te nemen. Het verschil met Type 0 is dat er licht destructief onderzoek uitgevoerd mag worden met handgereedschap. Ook kunnen er bij een Type A onderzoek materiaalmonsters genomen worden.

Type A is de meest verkomende soort asbestinventarisatie bij kleine tot middelgrote verbouwingen en renovaties.

In het verlengde van Type A was er nog een (minder bekend) type: Type G. Dit was een Type A asbestonderzoek, uitgebreid met een asbestbeheersplan waarin preventieve en beheersmatige maatregelen aangedragen werden. 

Type B asbestonderzoek

Een type B asbestonderzoek kan voortkomen uit een Type A onderzoek. Moeten er zaken stuk gemaakt worden om vast te kunnen stellen of er al dan niet sprake is van asbesthoudend materiaal? Of is er het vermoeden dat er asbest aanwezig is in een verborgen gedeelte van het gebouw? Er komen dan destructieve werkzaamheden aan te pas (slopen, breken, hakken). In dat geval is het noodzakelijk om een type B onderzoek uit te laten voeren.

Type B onderzoeken komen het meeste voor bij grote sloop- en renovatieprojecten van oude panden.

Wijzigingen soorten asbestonderzoeken

Sinds 1 maart 2017 is het certificatieschema voor asbestinventarisatie (SC540) aangepast en samengevoegd met het voormalige schema SC530 (asbestsanering) tot één nieuw certificatieschema. Deze vallen nu samen onder artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling (arbo-regeling), bijlage XIIIa.

Dit heeft eental gevolgen voor asbestinventarisaties:

 • Type A en Type B zijn komen te vervallen. Hierdoor ligt de focus meer op het doel en de vraag van de opdrachtgever. Waar is de asbestinventarisatie voor nodig en om welke risicoklassen asbest gaat het?
 • Bij een asbestinventarisatie is een asbestinventarisatieplan een normeis geworden en dus een verplicht onderdeel voor een inventarisatiebedrijf. Dit is een be­schrijving van het bouwwerk of object die op asbest wordt onderzocht.
 • Er ligt meer nadruk op deskresearch (vooronderzoek). Het inventarisatiebureau dient actief op zoek te gaan naar historische informatie van een gebouw, zoals bijvoorbeeld het raadplegen van het gemeentearchief.
 • Bij inventarisatie dient nu ook een beschrijving gegeven te worden van het af te bakenen gebied/ruimte voor de asbestverwijdering. Voorheen volstond de omschrijving van het object, niet het gebied waar een risico op vrijgekomen asbestvezels zou kunnen zijn.

Asbestinventarisatie kosten

De kosten van een asbestinventarisatie kunnen erg uiteenlopen. Dit komt omdat iedere asbestinventarisatie maatwerk is en de kosten worden gebaseerd op het soort onderzoek. Het is daarom moeilijk om asbestinventarisatie prijzen op voorhand te noemen. Dit is afhankelijk van de grootte van het betreffende project en het type asbestonderzoek dat van toepassing is. Er zijn meerdere websites van gecertificeerde asbestinventarisatiebedrijven, waar u een gratis offerte kan opvragen. Ook bij JongDijk kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen. 

Asbestinventarisatiebedrijf inschakelen?

Woont u in Utrecht en heeft u het vermoeden dat er asbesthoudende materialen aanwezig zijn in uw woning of bedrijfspand? En is uw pand gebouwd voor het jaar 1994? Dan is het van belang om zo snel mogelijk een gecertificeerd bedrijf in te schakelen. JongDijk is expert in het verwijderen van asbest en kent ook meerdere bedrijven in Nederland. Die schakelen wij graag in om uw pand te laten onderzoeken. JongDijk kan vervolgens al het asbest veilig saneren.

Vraag hier uw vrijblijvende asbest offerte aan

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 128 MB.

Scroll naar boven