Asbestinventarisatie? Dat regel je zo.

Bevat uw huis of pand asbest? In de meeste gevallen is verplicht om een asbestinventarisatie rapport op te laten stellen. Dit moet opgesteld worden voordat het verwijderd kan worden. 

Sinds het verbod op asbest in 1994, heeft de overheid regels opgesteld omtrent het asbestvrij maken van Nederland. 

Het inventariseren van asbest door een gecertificeerd bedrijf is een van die regels. Op deze pagina leest u wanneer dit verplicht is, wat er in het asbestrapport dient te staan en hoe u dit kunt regelen.

Wat is asbestinventarisatie?

Kortgezegd is een asbestinventarisatie een onderzoek naar asbest in of rondom een gebouw of object door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf.

U kunt veel informatie winnen over de wetgeving rondom het onderzoeken en verwijderen van asbest op de website van Rijksoverheid en InfoMil.  Zij geven de onderstaande definitie:

Een asbestinventarisatie is een onderzoek van het gebouw naar de aanwezigheid van asbest. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een hiervoor opgeleide deskundige werkzaam bij een gecertificeerd bedrijf. 

Een asbestinventarisatie geeft duidelijkheid of asbest in een gebouw aanwezig is, om welke soorten asbest het gaat, op welke plaatsen de toepassingen zich bevinden en de staat van het materiaal.

Is het verplicht?

Is uw huis of pand verbouwd of gerenoveerd vóór 1 januari 1994? Dan is een  asbestinventarisatie verplicht.

Sinds 1994 is het bij wet verboden om asbesthoudende materialen te bewerken, verwerken of te verhandelen. Voor die tijd werd asbest erg veel verwerkt, dit loopt op tot wel 3.500 toepassingen. Denk hierbij aan vele bouwmaterialen. 

Dit betekent dus dat u bij werkzaamheden in gebouwen van voor 1994 de verplichting heeft een asbestinventarisatierapport te laten opstellen. Dit moet gedaan worden door een gecertificeerd bedrijf. Voorheen werd deze certificering SC-540 genoemd. Sinds 1 maart 2017 heet dit het ‘Procescertifcaat Asbestinventarisatie’.

Wanneer is asbestinventarisatie verplicht?

Bent u genoodzaakt een asbestinventarisatie te laten doen? Neem gerust contact met JongDijk op. Wij adviseren u graag op dit gebied en kunnen u ondersteunen bij het regelen van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

asbestos

Wat is een asbestonderzoek?

Bij het onderzoeken van asbest wordt het hele gebouw of object gecontroleerd op asbest door een gespecialiseerde inspecteur. Hierbij worden en monsters afgenomen die vervolgens worden onderzocht in een geaccrediteerd laboratoria. Er zijn gevallen waarbij een onderzoek op locatie moet worden uitgevoerd. Dan wordt de opdrachtgever direct op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van asbest. 

Asbestrapport

Zodra alle onderzoeken zijn uitgevoerd wordt er een rapport opgesteld waarin alle bevindingen van de onderzoekers en inspecteurs duidelijk staan aangegeven. 

Inhoud asbestinventarisatierapport

Een asbestinventarisatierapport wordt niet zomaar opgesteld. Er hangen een aantal eisen aan vast waar het onderzoek aan moet voldoen. De volgende onderdelen moeten aan bod komen:

 • Wat er precies onderzocht is
 • Een overzichtstekening
 • Uitslagen broninventarisaties
 • De gevonden asbestverdachte materialen, de hoeveelheid en locatie hiervan
 • Welke van deze verdachte materialen na analyse door een laboratorium wel of niet asbesthoudend zijn
 • Welke methode (risicoklasse) gebruikt moet worden voor het verwijderen van de asbesthoudende materialen/objecten
 • Wie het asbest mag verwijderen (in de meeste gevallen zal dit een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf moeten zijn)
 • Bouwdelen waar onderzoek niet mogelijk was

Hoe lang is een inventarisatierapport geldig?

Als u een langdurig project hebt lopen is het belangrijk om in de gaten te houden of uw asbestinventarisatierapport nog geldig is. Over het algemeen is een rapport  3 jaar geldig.  Het is dus belangrijk hier rekening mee te houden. Wanneer het termijn is overschreden en er nog werkzaakheden uitgevoerd moeten worden bent u verplicht het rapport te laten actualiseren.

Waarom een geldigheidsduur van 3 jaar?

Een asbestonderzoek wordt altijd grondig en goed gedaan. Toch blijft het een doorlopendprocess vanwege de geldigheidsduur. Tijdens een verbouwing of renovatie die langer dan drie jaar duurt (of het project is later van start gegaan dan gepland bijvoorbeeld) kan de wetgeving aangepast zijn. 

Om zeker te weten dat er nooit asbesthoudende materialen over het hoofd worden gezien, dient u altijd een actueel en dus maximaal 3 jaar oud asbestinventarisatierapport te kunnen vertonen.

asbestrapport

Asbestinventarisatierapport verplicht bij sloopmelding

Wanneer er bij uw project meer dan 10 kuub aan sloopafval vrijkomt óf wanneer er asbest wordt verwijderd, dient u een sloopmelding aan te vragen bij uw gemeente. U kunt de wetgeving hierover vinden in het Bouwbesluit van 2012. 

Boete bij het ontbreken van een asbestinventarisatierapport

Als u zonder een melding of professioneel asbestonderzoek, asbest gaat verwijderen, kan daar een hoge boete aanhangen.  Dit kan oplopen tot duizenden euro’s, of u nu bedrijfsmatig of particulier met asbest te maken heeft. Daarom is het van belang om u goed in te lezen over de regels omtrent asbest verwijdering. Zo voorkomt u niet alleen gezondheidsklachten, ook brengt het minder schade aan uw portemonnee. ‘Volg de regelgeving’ is dus ons dringend advies!

3 Typen asbestinventarisatie (tot 1 maart 2017)

 Sinds 1 maart 2017 is er veel veranderd rondom de wetgeving van asbest, waaronder ook de benamingen van de soorten asbestinventarisaties. Voorheen werd er onderscheid gemaakt in de soorten onderzoeken. Die soorten waren: Type 0, Type A en Type B. Omdat er nog veel gesproken wordt over deze voormalige asbestonderzoeken hebben we ze hieronder voor u op een rij gezet. Hieronder volgt een tabel met meer informatie over de asbestinventarisaties en alle wijzigingen. 

Type 0 asbestonderzoek

Een type 0 asbestonderzoek is een visuele beoordeling die de aanwezigheid van asbestverdachte materialen in kaart brengt. Dit type wordt alleen gebruikt om vast te stellen of er al dan niet asbest aanwezig is in een gebouw. Het is als het ware een ‘quick visual scan’, zonder dat er zaken bijvoorbeeld afgebroken moeten worden. Type 0 wordt vaak ingezet bij de verkoop/aankoop van een woning of bedrijfspand om te constateren of er asbest aanwezig is.

Belangrijk om te weten bij een type 0 is dat dit niet gebruikt mag worden om asbestsanering in gang te zetten.

Type A asbestonderzoek

Ook een Type A asbestonderzoek heeft als specifiek doel de aanwezigheid van asbesthoudende materialen visueel waar te nemen. Het verschil met Type 0 is dat er licht destructief onderzoek uitgevoerd mag worden met handgereedschap. Ook kunnen er bij een Type A onderzoek materiaalmonsters genomen worden.

Type A is de meest verkomende soort asbestinventarisatie bij kleine tot middelgrote verbouwingen en renovaties.

In het verlengde van Type A was er nog een (minder bekend) type: Type G. Dit was een Type A asbestonderzoek, uitgebreid met een asbestbeheersplan waarin preventieve en beheersmatige maatregelen aangedragen werden. 

Type B asbestonderzoek

Een type B asbestonderzoek kan voortkomen uit een Type A onderzoek. Moeten er zaken stuk gemaakt worden om vast te kunnen stellen of er al dan niet sprake is van asbesthoudend materiaal? Of is er het vermoeden dat er asbest aanwezig is in een verborgen gedeelte van het gebouw? Er komen dan destructieve werkzaamheden aan te pas (slopen, breken, hakken). In dat geval is het noodzakelijk om een type B onderzoek uit te laten voeren.

Type B onderzoeken komen het meeste voor bij grote sloop- en renovatieprojecten van oude panden.

Wijzigingen soorten asbestonderzoeken

Sinds 1 maart 2017 is het certificatieschema voor asbestinventarisatie (SC540) aangepast en samengevoegd met het voormalige schema SC530 (asbestsanering) tot één nieuw certificatieschema. Het valt nu samen onder artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling (arbo-regeling), bijlage XIIIa.

Deze wijziging heeft een aantal gevolgen voor asbestinventarisaties:

 • Type A en Type B zijn komen te vervallen. Dit heeft als reden dat de focus dan meer ligt op het doel en de vraag vanuit de opdrachtgever. Waar is de asbestinventarisatie voor nodig en om welke risicoklassen asbest gaat het?
 • Bij een asbestinventarisatie is een asbestinventarisatieplan een normeis geworden en dus een verplicht onderdeel voor een inventarisatiebedrijf. Dit is een be­schrijving van het bouwwerk of object die op asbest wordt onderzocht.
 • Er ligt meer nadruk op deskresearch (vooronderzoek). Het inventarisatiebureau dient actief op zoek te gaan naar historische informatie van een gebouw, zoals bijvoorbeeld het raadplegen van het gemeentearchief.
 • Bij inventarisatie dient nu ook een beschrijving gegeven te worden van het af te bakenen gebied/ruimte voor de asbestverwijdering. Voorheen volstond de omschrijving van het object, niet het gebied waar een risico op vrijgekomen asbestvezels zou kunnen zijn.

Asbestinventarisatie kosten

De kosten van een Asbestinventarisatie lopen behoorlijk uiteen. Dit komt omdat het afhankelijk is van het soort onderzoek. Elk onderzoek valt dan ook onder maatwerk. Ook hangt de prijs af van de grootte van het project. We kunnen daarom moeilijk van te voren een prijs aangeven. Wij raden daarom aan om op verschillende websites van gecertificeerde asbestinventarisatiebedrijven, een gratis offerte op te vragen.

Asbestinventarisatiebedrijf inschakelen?

Heeft uw desbetreffende asbest of wilt u dit onderzoeken? Dan is het van belang om dit zo snel mogelijk te laten onderzoeken en verwijderen. JongDijk schakelt voor u een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf in. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het verwijderen van asbest.  Neem gerust contact met ons op, dan kunt u via ons snel een asbestinvenratisatiebureau inschakelen en bent u ook snel voorzien van een asbestvrije omgeving. 

Scroll naar boven